Boekgegevens
Titel: Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Auteur: Duijl, C.-F. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3530
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200556
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
r'
goden ontwikkelde zich onder de leiding der Brahmanen tot een gods-
dienststelsel, dat men het Brahmaïsme noemt en dat nog beleden
wordt door een aanzienlijk deel van de bevolking van Vóor-Indië.
Eene andere leer, het Boedhisme, vormde zich op het schiereiland
sinds omstreeks vijfhonderd jaar voor Christus. Ze ontleent ha^en naam ^an
eenen hervormer, die toen leefde en dien zijne aanhangers d|tn Boedha,
dat wil zeggen, den Verlichte, noemden. Weldra kwamen de beide
godsdiensten met elkander in strijd. Eene langdurige worsteling volgde,
die eeuwen duurde en die eindigde met de vernietiging van de Boédhisten.
Maar de leer, die zij beleden, verspreidde zich buiten Indië en telt nu ,
nog een groot aantal belijders in vele landen van Azië. - -----------
De Hindoes uit den ouden tijd hebben op verschillende plaatsen van
Voor-Indie sporen nagelaten van hunne werkzaamheid en van hunne
kunstvlijt. De overblijfselen bestaan voornamelijk in tempels, kolossale
bouwwerken, die meestal in de rotsen zijn uitgehouwen. Zeer rijk aan
zulke gedenkteekenen is vooral het noordwestelijk deel van Dekan. In
de buurt van de stad Bombay en op de eilandjes Salsette en
Elephante vindt men dergelijke rotstempels, welker zoldering op dikke,
zware kolommen rust en die met zonderlinge beeldhouwwerken ver-
sierd zijn. Hoogst belangwekkend zijn de tempels, die men ontdekt
heeft te Ellora ten noordoosten van Bombay, meer landwaarts in.
Een kring van rotsen strekt zich daar uit wel een uur ver in den vorm
eener halve maan, en die geheele rotsmassa is uitgehouwen tot grotten
en tempels, die door hunne kunstige bewerking de verbazing en bewon-
dering opwekken van den reiziger, die ze bezoekt.
Merkwaardig zijn ook de stoepa's, cilindervormige gedenkteekenen
met een' koepel er op, die men hier en daar aantreft. Het zijn monu-
menten , die de Boedhisten hebben opgericht op plaatsen, waar de reli-
quieën van hunnen meester bewaard werden. De overlevering beweert,
dat er eerst acht zulke plaatsen waren; maar een vrome koning, die
de leer van Boedha was toegedaan, zou die hoopjes reliquieën in 84000
stukken hebben laten scheiden, om ze onder de 84000 steden en dorpen
van zijn rijk te verdeelen! Daarop werd overal zulk eene stoepa gebouwd.
VAN DUYL, Gesch. I. 2e druk.