Boekgegevens
Titel: Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Auteur: Duijl, C.-F. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3530
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200556
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis: een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
schiereiland was toen reeds bewoond door donkerkleurige stammen,
die zich natuurlijk niet zonder strijd uit hunne woonplaatsen lieten
verdrijven. Het gelukte evenwel aan de Hindoes, om de oorspronke-
kelijke bewoners deels uit te roeien, deels te onderwerpen en in het
veroverde gebied verscheidene staten te stichten. In dien tijd van
strijd, die zeer zeker eeuwen moet geduurd hebben, ontwikkelde zich
een machtige krijgsmansstand, die vele voorrechten wist te verwerven.
Maar ook de Brahmanen, die door het volk met grooten eerbied
werden beschouwd, verhieven hoe langer hoe meer hun aanzien, zoo
zelfs, dat ze tén laatste in rang boven de koningen en krijgslieden
kwamen te staan en dat ze eenen zeer grooten invloed uitoefenden op
het leven en doen van het geheele volk. Bij de vestiging in de vrucht-
bare vlakte van den Ganges ontstond natuurlijk ook nog een derde
stand, bestaande uit die menschen, welke zich bezighielden met land-
bouw en handel of die zich op een of ander handwerk toelegden.
Weer afgezonderd van deze drie afdeelingen bleven de nakomelingen
van de oorspronkelijke bewoners, die zich door hunne donkere kleur
onderscheidden. Ze vormden een veracht en dienstbaar geslacht. Men
noemt die vier standen, waarin het Indische volk verdeeld was, kasten.
De kasten waren streng van elkander gescheiden. Kinderen, wier vader
en moeder tot twee verschillende kasten behoorden, werden als onreine,
verachtelijke wezens beschouwd. Zij en hunne nakomelingen, die alzoo
"weer het aanzijn gaven aan verschillende andere kasten, stonden nog
lager dan de dienstbare afstammelingen van de oorspronkelijke bevolking.
Men meent, dat de Zigeuners of Heidens, die zich eene enkele
maal op hunne zwerftochten ook nog wel in ons land vertoonen,
afkomen van een dier onreine kasten.
Uit het heldentijdperk der verovering hebben de Hindoes verschillende
herinneringen bewaard. De meeste daarvan komen voor in een paar
groote gedichten, die evenwel eerst veel later zijn ontstaan en waarin
verscheidene sagen en overleveringen tot één geheel zijn samengevlochten.
Toen de Hindoes zich eenmaal voor goed in de vlakte van Hindostan
gevestigd hadden en zich ook zuidwaarts over het geheele schier-
eiland verbreid hadden, kwam er natuurlijk ook menige verandering in
hun leven en in hunne denkwijze. De oorspronkelijke vereering der