Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
What is the price ?
Sixteen guilders.
Will you have it bound neatly
in calf and send it to me ?
I want also a good Dutch
grammar.
I will take this with me, and
when you send the other
books I will pay you.
Hoe veel kost het?
Zestien gulden.
Wilt gij het in half engelschen
band laten binden en het mij
bezorgen ?
Ik heb ook eene goede neder-
duitsche spraakleer noodig.
Ik zal dit medenemen, en u
betalen als ik de andere boe-
ken van u ontvang.
With a watch-
maker*
Have you any watches ?
Do you wish to have a gold or
a silver watch, sir?
I prefer a gold watch, but it
must be well made and small.
I have several here which will
please you.
This is not a pretty one, sliow
me one with n gold dial.
What is the price of this?
Two honderd guilders.
I cannot give so much.
Have you any cheaper ?
I have some with white dials,
which I can sell at hundred
sixty guilders.
I prefer them with gold dials.
I will give you hundred eighty
guilders for this.
Met eenen horolo-
' giemaker.
I Hebt gij horologies?
I Wcnscht mijuheer een gouden
of zilveren horologie?
I Ik heb liefst een gouden horolo-
gie, maar het moet van een
goed maaksel eu klein wezen.
Ik heb hier verscheidene, die u
wel zullen bevallen.
Dit is niet mooi; laat mij een zien
met eene gouden wijzerplaat.
Wat is de prijs er van?
' Twee honderd gulden,
j Zoo veel kan ik niet geven.
' Hebt gij ze niet goedkooper?
i Ik heb ze met witte wijzer-
platen, die ik voor honderd
zestig gulden kan geven.
Ik heb liever eene gouden wij-
I zerplaat.
I Ik zal u voor dit honderd tachtig
I gulden geven.