Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
1 forgot to give you your tusscbeu had ik haast verge-
money: here is twenty-six ten u te betalen: hier is zes
guilders and twenty-five cents, en twintig gulden, vijf en
which is the amount of the twintig cents, zijnde het be-
cloth. drag van het laken.
At a baiiker*s. B'J eenen bankier.
Sir, I am the bearer of a bill Mijnheer, ik ben houder van
of exchange drawn on you een' wissel door uwen cor-
by your correspondent. respondent op u getrokken.
Is it payable at sight ? Is hij op zigt betaalbaar?
Yes, sir. Ja, mijnheer.
I will pay it to you immediately. Ik zal hem u dadelijk betalen.
Your bill shall be met with Uw wissel zal met betaling ver-
honour. eerd worden.
Here is likewise a letter from Hier is ook nog een brief van
Mr. B. den Heer B.
By this letter I am requested In dezen brief is mij opgedra-
to furnish you with any sum gen, u elke verlangde som
of money you may require. uit te betalen.
Have you any bills of exchange Hebt gij papier (wissels) op een'
drawn upon another banker? andereu bankier?
I have one payable fifteen days Ik heb er een' betaalbaar 14 da-
after sight (after date). gen na zigt (na dato.)
I can discount it. Ik kan hem disconteren (vcor
den vervaltijd betalen, onder
korting van zekere percenten).
I can pay it to you deducting Ik wil u de betaling doen on-
the discount. der aftrek van het disconto.
How much do you take for dis- Tegen hoe veel disconteert gij
counting the bills? wissels?
It is according to the date and Dat hangt af van den looptijd en
the scarcity of money. de schaarscbheid van het geld.