Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
MEDE VEHKRIJGBAAR BIJ DE UITGEVERS DEZEvS :
Parlez vous Fr i\ n ç ai s ? of Fransch-Nederduitsclic Winkel-
gesprekken. Eon Handboek voor allen, die zich bij den in- en
verkoop van juiste cn gepaste bewoordingen willen bedienen.
In gr. 120..............Prijs / 0,75
Sprechen Sie D e u t s ch? of Hoogduitsch-Nederduitsche Win-
kelgesprekken. Een Handboek voor allen, die zich by den in-
en verkoop van juiste en gepaste bewoordingen willen bedie-
nen. In gr. 12°.............Prijs/0,75
Do you speak English? of de nuttigste en noodzakelijkste
Engelsch-Nederduitsche Gesprekken en Spreekwijzen; benevens
eene verzameling der meest gebruikelijke woorden in dc zamen-
leving. In <ïr. 120............Prijs / 0,75
G. ENGELBERTS GEURITS. Biographisch Handwoordcnbock. Levens-
beschrijvingen der meest beroemde mannen uit alle Eeuwen en
Yolken. 2 dln. gr. 8®. zeer kompres gedrukt in 2 kolommen.
Prijs / 10,20
II ct Schip. Gesprekken over den oorsprong en voortgang van
den Scheepsbouw, de Zeevaart, de verschillende soorten van
Schepen, enz. voornamelijk bewerkt door j. j. abbink, waarbij
een Aanhangsel, bevattende eene beschrijving cn plaat van
eenige Schepen uit onzen tijd door d. a. teupken. Met plaat-
jes, tekstfiguren, vlaggekaartjes en twee uitslaande steendruk-
platen. Gr. 16°. In linnen band met vergulde Stempels. Prijs/ 3,60
Idem Idem ingenaaid...........Prijs / 2,00
ed. coursier. Münucl de la conversation Française et Hollan-
daise, ou Insti'uction complète pour ceux qui veulent s'exprimer
correctement et avec facilite dans les deux langues. Prijs / 1,50
i'. j. p. de geest. Regelen en moeijelijkheden der Fransche Taal.
Prijs / 0,90
O. s. BANGMA. Inleiding tot de Algebra, ten dienste der Scholen.
4dc druk............ , . . . Prijs/ 1,50
j, s. sPEiJER. Oplossingen van dc Vraagstukken, voorkomende in
dc Inleiding tot de Algebra van O. ö. Dangma. Prijs / 2,10
Causeries Parisiennes; Recueil d'entretiens propres a ser-
vir de modèles aux étrangers qui veulent se former k la con-
versation française. Par a. peschier.....Prijs / 0,75
Hot Kleinzoontje van Klein Duimpje. Een berijmd ver-
telsel door Grootvader Herman.......Prijs / 0,80
Fransche Dictées, voorzien van verklarende Aantcekeningen
en verwijzingen naar de Grammaire; of praktische leerwijze
der Ploogere Spelkunst; ten dienste van l^. leerlingen die zicii
aan het middelbaar onderwijs wijden, 2°. mededingers of mede-
dingsters tot het examen voor het lager onderwijs, 3®. allen
die in korten tijd de fransche taal wenschen aan te leeren,
door alexandre ets8ettk........PrijS / 0,75.
Boekdrukkerij van M. h. Binger.