Boekgegevens
Titel: Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: gebr. Binger, 1857
2e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3423
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Do you speak English? (Spreekt gij Engelsch?) of De nuttigste en noodzakelijkste Engelsch-Nederduitsche gesprekken en zegswijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
125
of iuoiiey, iuiviiig several bills
to settle, and shall therefore
feel obliged by your sending nie
a remittance per bearer, who
will give you a receipt for the
same.
1 have the honor to be, &c.
BUI of Exchange,
lioudon, June 2,1850. For £180.
At three days sight, pay this
first bill of exchange to the or-
der of Mr. B. the sum of One
hundred and eighty Pounds Ster-
ling, value received (value in
account), which place to account
as per advice of
N. N.
To Mr. K.
Amsterdam.
gekomen, thans verschenen is,
cn daar ik, uit hoofde van eenige
te betalen wissels, eene groote
behoefte aan geld gevoel, zoo
zult UEd. mij verpligten met het
toezenden van remises door bren-
ger dezes, die daarvoor kwitantie
zal afgeven.
Ik heb de eer te zijn, enz.
Wisselbrief.
Londen,2 Junijl850. Voor ï 180.
Drie dagen na zigt gelieve te
betalen tegen dezen prima wis-
sel aan de order van den heer B.
de somma van Honderd tachtig
Poud Sterling, waarde ontvangen
(waarde in rekening) cn stelt het
op rekening volgens advijs van
N. N.
Deu Heer U.
te Amsterdam.
ketter of Idvice. j Idvijshrief.
Loudon, August 17, 1850. | Londen, den 17 Augustus 1850.
Sir, I Mijnheer!
I have this day drawn on you Ik heb heden op UEd. gctrok-
for six hundred guilders, payable ken (afgegeven) een' wissel groot