Boekgegevens
Titel: Rekenkunstige vraagstukken en oefeningen
Deel: Derde 250-tal
Auteur: Donck, J.J.C.
Uitgave: Haarlem: de erven Loosjes, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3378
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200532
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenkunstige vraagstukken en oefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
men, hoeveel "/„ onkosten het gouvernement in dien stand
van zaken te maken had.
235. De getallen, die uitdrukken de grootte, van Banka
in vierk. geogr. mijlen; het jaar, dat d« tinmijnen op
Banka werden ontdekt en het aantal Chineezen, dat die
tinmijnen bewerkt, zijn zoodanig, dat hun gedurig product
is 2308500000. Wordt de verhouding dier getallen zoo
eenvoudig mogelijk uitgedrukt, dan is hunne som 529,
terwijl 38maal het eerste getal gelijk is aan 5maal het
tweede, en 200maal dat getal gelijk is aan 57maal het
laatste, vraagt men naar de gemeene deelers dier getallen
en naar die getallen zelve?
236. Groot-Banda, verdeeld in de drie districten Lonthor,
Voorwal en Achterwal, heeft 25 perken voor muskaat-
boomen. Het grootste dier perken levert in den regel op
zooveel kilo noten en foeli, dat de meetkunstige middel-
evenredige, tusschen de getallen, welke de kilo's noten
en foeli uitdrukken, 8000 bedraagt. Rekent men nu eens,
dat de overige perken gemiddeld gedeelte van het grootste
perk opbrengen, dan zou in het geheel 240000 kilo noten
meer gewonnen worden dan foelie. Welke zijn de verzwegen
getallen ?
237. In 1846 werd te Batavia de hoogste barometerstand
waargenomen den 19den April; de laagste den 4^™ Augustus.
Het product der getallen, welke deze hoogte aanwijzen,
vermenigvuldigd met hun verschil is 7297.29. De twee
bedoelde getallen hebben 9 tot grootsten gemeenen deeler.
Deelt men ze daardoor, dan is de som der quotiënten plus
hun verschil 7 en het 2(16 getal 0,9 minder dan het genoemde
verschil. Men vraagt naar den bedoelden barometerstand,
die afgemeten is op de schaal van Celsius. Wat zal hij
zijn volgens de schaal van Reaumur en Pahrenheit?
238. In sommige gedeelten van Gelderland worden in
enkele jaren 120 mudden beukels of beukenoten verza-
meld , die een kostbare oliesoort opleveren. Het uitgeperste
meel levert koeken op, welke tot voedsel voor het vee