Boekgegevens
Titel: Rekenkunstige vraagstukken en oefeningen
Deel: Derde 250-tal
Auteur: Donck, J.J.C.
Uitgave: Haarlem: de erven Loosjes, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3378
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200532
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenkunstige vraagstukken en oefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
221. Berekent men welk deel Engelands invoer in de
V. S. van N.-Amerika bedraagt van den geheeien invoer
of van dien der overige landen en Staten, dan verschillen
die deelen f^lfj. Zoo de getallen, die den algetneenen
invoer en dien van Engeland in dollars aangeven, den
gemeenschappelijken deeler 2000000 hebben, vraagt men
naar de bedoelde invoeren.
222. Welke kenmerken van deelbaarheid hebben getallen
van 6 cijfers, welker eerste 3 cijfers in alles gelijk zijn
aan de laatste 3? Bijv. 802S02.
223. Hoe kunt gij gemakkelijk beredeneeren, dat, zoo
de periode van _ geen p — 1 cijfers bevat, dit aantal een
P
evenmatig deel van p—1 moet zijn?
224. De jaarlijksche productie van champagnewijnen
wordt zoodanig geschat, dat zij de hoeveelheid flesschen
van die wijnsoort in 1871 in de 50 fabrieken, welke op
het gebied van het Tolverbond staan, vervaardigd met
15000000 fi. overtreft. Xeemt men de Eransche hoeveel-
heid lOmaal te groot, en voegen wij daarbij de hoeveelheid
op het Tolgebied, dan verhoudt zich die som tot de wer-
kelijke hoeveelheid als 61 : 7, Hoeveel liesschen champagne
levert Frankrijk jaarlijks op?
225. De grootte van het Ontario-, Erie-, Huron en
Bovenmeer bedraagt te samen 4575 vierk. geogr. m. Ware
het laatste meer maal zoo groot dan zouden de grootten
dier meren in gegeven volgorde de termen eener meetk.
evenredigheid uitmaken, welker reden | is. Als de grootste
gemeene deeler van de termen der eerste reden 275 minder
is dan die van de tweede, vraagt men naar de grootte
der genoemde meren.
226. Ware het Eriekanaal, dat van het meer van dien
naam naar Albany aan de Hudson loopt, 1 geogr. mijl