Boekgegevens
Titel: Rekenkunstige vraagstukken en oefeningen
Deel: Derde 250-tal
Auteur: Donck, J.J.C.
Uitgave: Haarlem: de erven Loosjes, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3378
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200532
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenkunstige vraagstukken en oefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
getal, dat aanwijst door hoeveel personen elke kluis bezet
is, en het tweede verhoudingsgetal met het getal hetwelk
het zielental uitdrukt, dat gemiddeld elk klooster bewoont,
dan verhouden zich die producten als 91 : 100. Het
product van de getallen, die het aantal kloosters, kluizen
en de bevolking van beide soorten van gestichten uitdruk-
ken, is 51597000000. Als gegeven is, dat de gemeene
deeler van de beide eerste getallen zich verhoudt tot den
gemeener deeler van de beide laatste als 1 : 100, vraagt
men naar het aantal gestichten en hunne bevolking.
206. Op den afgeplatten kegelvormigen berg Athos ligt
een kerk, de hoogst gelegene van alle Oostelijke Christen-
kerken, en aan de helling van dien berg onder anderen
het kluizenaarsdorp Kerasia. Het product van de getallen,
die beider hoogte uitdrukken in meters, is 2499maal meer
dan het product dier getallen zooveel mogelijk vereenvou-
digd. Als de eerstgenoemde hoogte 1450 M. meer bedraagt
dan de tweede, vraagt men naar bedoelde hoogten.
207. De beroemde Brittaniabrug, door de Engelsche
ingenieurs Eairbaun en Stephenson in 1847—50 gebouwd,
om het vaste land van Engeland met Anglesey te verbin-
den, ligt over de Comway-baai en het Menai-kanaal. Het
gedeelte van de brug, dat over de baai ligt, verhoudt zich
tot de lengte van het geheel als twee getallen, welker
vierkantswortels tot elkander staan als 1 : 2^. Het opper-
vlak van den beganen grond is 3307.5 M^. Ware het
eerstgenoemde deel der brug 0.5 M. breeder en het andere
gedeelte evenveel smaller geweest, dau zou het genoemde
oppervlak 3075 K M. geweest zijn. Hoe lang is de brug
en welke breedte heeft zij ?
208. De tunnel, die door den St. Gothard gegraven
wordt, zal van Goschenen tot Airoio in M. een zoodanige
lengte hebben, dat het getal door 7 kan gedeeld worden.
Yerdeelt men het getal in duizendtallen en eenheden, dan
staat het eerste gedeelte des getals in zijn volstrekte waarde