Boekgegevens
Titel: Rekenkunstige vraagstukken en oefeningen
Deel: Derde 250-tal
Auteur: Donck, J.J.C.
Uitgave: Haarlem: de erven Loosjes, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3378
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200532
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenkunstige vraagstukken en oefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
dat te Banjoewangie zou bedragen hebben. Ook hel aantal
onweders in dien tijd, te Buitenzorg waargenomen, was
grooter dan dat van Banjoewangie. De getallen, die de
bedoelde aantallen regendagen en onweders uitdrukken, zijn
zoodanig, dat, indien de eerste twee getallen en ook de
laatste twee door hun gemeenschappelijken deeler gedeeld
worden, de quotienten rekenk. evenredig zijn. Zoo de som
der quotienten 86 beloopt, en der eerste twee 39 is; de
gemeene deeler der eerste twee getallen 6 meer bedraagt
dan van het tweede paar, vraagt men naar het aantal regen-
dagen en onweders te Buitenzorg en Banjoewangie.
184. Getallen van den vorm (2a±1)^ —'Zb^ zijn door
geen andere getallen deelbaar dan van den vorm 9>p + 1.
Men vraagt het bewijs.
185. Maakt gij bij het rekenen met de eerstbeginnenden
bij voorkeur gebruik van benoemde of onbenoemde getallen.
Waarom ?
186. Geef een voorbeeld van herleiding, samenstelling,
ontbinding, verdeeling en ontwikkeling op het gebied van
getallen.
187. De geduchte Tombora, een vuurspuwende bergop
Soembawa, verloor bij de geduchte uitbarsting van 1815
een derde deel zijner hoogte. Na dien tijd is zijne hoogte
in voeten zoodanig, dat die uitgedrukt wordt door een getal
van 4 cijfers, die van de linker-naar de rechterhand kleiner
worden en welker opeenvolgende verschillen de termen eener
opklimmende reeks uitmaken. De som, alsmede het product
dier termen, is 6. Zoo nu de som der bedoelde cijfers
22 is, vraagt men naar de vroegere hoogte van den Tombora.
Wat kan des noods in dit vraagstuk gemist worden?
188. De Chineesche taalgeleerden verdeelcn hunne schrift-
teekens, behalve in een groote verzameling klemtoonteekens,
in 5 klassen, bevattende samen 2425 teekens. Die der