Boekgegevens
Titel: Rekenkunstige vraagstukken en oefeningen
Deel: Derde 250-tal
Auteur: Donck, J.J.C.
Uitgave: Haarlem: de erven Loosjes, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3378
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200532
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenkunstige vraagstukken en oefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
gelijke verschillen op, behalve van de 3de tot de 4'le, waar
het verschil 200 voet bedraagt. Indien de grenzen van den
kersen- en beukenboom 900 voet verschillen , vraagt men
naar de grenzen van genoemden plantengroei.
119. Aan den voet van den Canigou komen de oranje-
appelen lot rijpheid. Hij, die dezen berg beklimt, ziet achter-
eenvolgens verdwijnen de olijfboomen, wijnstokkenen kastan-
jeboomen; vervolgens den aardappel, den sparreboom en de
heerlijke alpenroos. De getallen, welke de drie eerstgenoemde
grenzen aangeven, klimmen met verschillen op, die tot
elkander staan als 1 : 2. Dit is ook met de drie laatstge-
noemde grenzen waar. Indien nu de som der eerste drie
verschillen 2150 en der laatste drie 3650 bedragen, vraagt
men, waar de grenzen ophouden der genoemde planten.
Men wete nog, dat de som der eerste drie grenzen zich ver-
houdt tot de laatste drie als 43 : 73.
120. W. A. v. d. Stel, zoon en opvolger van den zeer
verdienstelijken landvoogd der door Riebeek aan de Kaap
gestichte volkplanting, bezat in genoemde kolonie een wijn-
gaard met een zeker aantal wijnstokken. Ware dat aantal
lOmaal zoo groot of lOmaal zoo klein geweest, dan zou
men er juist een vierkant mede hebben kunnen beplanten,
waarbij dan de planten op onderling gelijken afstand ge-
plaatst worden. Zoo het eerste kwadraat 1800 stokken
meer zou tellen dan het tweede, vraagt men naar het aantal
wijnstokken, dat in genoemden wijngaard gevonden werd.
121. "V. d. Stel, in het vorige vraagstuk genoemd, had
een ruim tarweverbouw. Hadde hij het aantal mudden tarwe
met jtjj overmaat voor f 9.— of met y'y ondermaat voor
y7.42® verkocht, dan zoude hij in beide gevallen evenveel
gemaakt hebben. Hoe groot was zijn verbouw?
122. Op hetzelfde oogenblik , dat de Nederlandsche O.-I.
Compagnie eenige mill. guldens verstrekte aan de Republiek
in den oorlog van 1672 , verleende het den Hjadi van Bantam