Boekgegevens
Titel: Voorlooper van de Teekenschool voor eerstbeginnenden
Serie: Teekenschool voor eerstbeginnenden,
Auteur: Deelstra, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1889
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 667
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200495
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voorlooper van de Teekenschool voor eerstbeginnenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
Bij P. NQORDHOFF te Groningen is verschenen: - /""CTL,
Teekenschool voor Eerstbeginnenden,
door
S'. IDEEXiSTIt-A.,
Hoofd fener êchool te Groningen.
"Sti O. 1—e. E'rijs per ja.oaaa.naei ISi Ceaa-t.
N°. i. Derde druk. 2—4. Tweede druk.
Present-exemplaren ter kennismaking zijn op aanvraag verkrijgbaar.
„De Tweede druk van Deelstra's Teekenschool voor Eerstbeginnenden in 6 cahiers ziet er goed uit. Er
wordt met het teekenen over ruines en stipjes vrij wat gespot, maar 't komt ons voor, dat de bewerker gelijk heeft
zich daaraan niet te storen. Alleen langs diei) weg kan men van alle leerlingen vorderen, dat zij iets toonbaars
leveren en in hen den lust wekken om hun kracht te beproeven, 't Teekenen uit vrije hand en naar de natuur is
goed en wel voor kunstenaars of die het talent bezitten om het te worden, maar niet voor 't schoolpubliek, waarvoor
men slechts het algemeen bereikbare als doel stellen mag. -
De cahiers verdienen aanbeveling en vlijtig gebruik. We hebben evenwel een paar opmerkingen. We zouden
in no. I liefst alleen figuren hebben langs de lijnen en eerst in 2 met oefeningen beginnen aLs nu op blz. 2 van
cah. I reeds voorkomen. Iedereen zal toestemmen, dat de oefeningen op blz. 6, 7 en 8 gemakkelijker zijn dan die
op blz. 2, 3, 4 en 5. Tusschen cahier 2 en 3 moest er nog een zijn, terwijl in 3 ook langzamer opklimming
gewenscht was. Een en ander belet ons niet te verklaren', dat we met ingenomenheid kennis gemaakt hebben met
dezen cursus, waarin n. o. i. aan het schoolteekenen gegeven wordt, wat het" toekomt. Is er gelegenheid tot voort-
gezet onderwijs in dit vak, zoo zal de verkregen vaardigheid van hand en oog dit zeker ten goede komen."
(Nieuw Nijm. Schoolblad, 3 Jan. '89).
„De heer Baron vraagt, welke methode de voorkeur verdient, die van Deelstra of van Molkenboer. Voor
onze dorpsscholen is de eerste — ik zou wel mogen zeggen onmisbaar. De Teekenschool van Deelstra is practisch
in hooge mate, geeft gelegenheid tot repetitie in overvloed, is zeer geleidelijk eh in haar geheel uitvoerbaar, terwijl
ze ontegenzeglijk regelrecht naar het doel leidt: vorming der hand. Deelstra's Teekenschool staat hoog bij mij
aangeschreven, vooral na de groote verbeteringen, in den tweeden druk aangebracht. Cahier 3 n.1. bevatte werkelijk
te moeielijke, te ingewikkelde voorbeelden, om die goed door den leerling te doen nateekenen en door die naar
Cahier 4 te verplaatsen, heeft het geheel in methode veel gewonnen. Als een paar bewijzen, dat de Teekenschool
practisch is, vestig ik de aandacht op enkele figuren, die in verschillenden stand moeten nagebeeld worden (Cah. I,
pag. 8, 9, 14, 16), wijs ik op den geleidelijken gang, om den leerling voor te bereiden op het teekenen van min
of meer ingewikkelde figuren (Cah. II, pag. 6), op het teekenen vaji rechts naar links (Cah. III, pag. 2), op het
aanvankelijk arceeren, (Cah. III, pag. 6), enz." C. C. Regt. •
{Het ScAodlblad.)
„Zij, die hooge verwachtingen koesteren van bet teekenonderwijs op de lagere school, zullen de verschijning
van het werkje, welks titel hierboven geplaatst is, met vreugde begroeten. De samensteller heeft zich de moeite
gegeven, eenvoudige, uit korte rechte lijnen samengestelde figuren, aanvankelijk meetkunstige, verder afbeeldingen
van aan het dagelijksche leven ondeende voorwerpen systematisch te rangschikken, ten einde jonge kinderen (van
9—12 jaar) op geleidelijke wijze te onderwijzen in het nateekenen van eenvoudige omtrekken. In het eerste cahier
zijn te dien einde gestippelde ruitjes op het papier getrokken, die in het 2e en 3e cahier overgaan in enkele punten.
Naar onze meening is het zeer goed begrepen van den samensteller, dat hij zich deze allereerste teekenoefeningen
als oefeningen jn het teekenen met potlood gedacht heeft. Teekenen met houtskool geefl bij jonge kinderen onwille-
keurig aanleiding tot gemors en onrein werk.
Het papier van de cahiers, die slechts iz'/a ets. per stuk kosten, is zeer voldoende."
{De Portefeuille) A. Reijding.
„Naar het ons voorkomt, zal dit werkje niet dan met ingenomenheid worden begroet.
Het is eene reeks van teekenschriften, bestemd voor de lagere school en welke een cursus vormen voor
eerstbeginnenden, waarin de oefeningen geleidelijk in moeilijkheid opklimmen. De allereerste oefeningen bepalen
zich alleen tot het trekken van rechte en schuine lijntjes, welke later tot figuurtjes gecombineerd zijn. Later zijn
enkele ruwe omtrekken opgenomen van zeer bekende voorwerpen, welke een kind gaarne afbeeldt, en wordt over-
gegaan tot oefeningen met gebogen lijnen, terwijl in het laatste cahier (er zijn er 6) de stippen, welke de vroegere
hulplijnen hebben vervangen, geheel zijn weggelaten. Bij het onderwijs in het teekenen op de lagere school zal deze
uitgave goede diensten kunnen bewijzen." {Leidsck Dagblad?)
„Onder de vele vakken, die in den laatsten tijd bij het onderwijs besproken zijn, neemt het teekenen zeer
zeker eeiie eerste plaats in. Geen wonder, dat daarom ook velen de handen aan het werk slaan om eene methode
het daglicht te doen zien, met den stillen wensch, dat deze als „de" methode zal .worden ontvangen.
Velen maken het spreekwoord waar: „alle verandering is geen verbetering."
Sommigen gaan zonder het te weten terug tot de oude methode, ja, wat meer zegt, voegen er studiën bij,
die zoo men-ze bij het onderwijs invoerde, geenszins tot verbetering van den ingeslagen goeden weg zouden leiden.
Weder anderen vergen het onmogelijke. ^
Zoo leest men o.a. het volgende in het prospectus van eene methode, die dit jaar verschenen is ... . „Ein-
delijk geven we nog zeer eenvoudige schetsen van 't menschelijk lichaam, eerst van enkele onderdeelen in verschil-
lende standen e» dan het geheele menschbeeld, om te eindigen njet enkele kleine landschappen uit ons schetsboek
genomen, als toepassing van 't geleerde in al de vorige boekjes.
„Verder gaan we voor de lagere school niet."