Boekgegevens
Titel: Voorlooper van de Teekenschool voor eerstbeginnenden
Serie: Teekenschool voor eerstbeginnenden,
Auteur: Deelstra, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1889
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 667
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200495
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voorlooper van de Teekenschool voor eerstbeginnenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
Op deze zonderlinge leerwijze hoop ik later nog eens terug te komen.
Bovengenoemd werkje van den heer Deelstra evenwel, waarvan de uitgever de drie eerste deeltjes ter beoor-
deeling toezond, behoort gelukkig niet onder eene der door mij bedoelde categorieën gerangschikt te worden.
Het eerste deel geeft eene serie zeer goede oefeningen voor eerstbeginnenden. De voorschriften zijn in ^let
schrift gedrukt en moeten op aangegeven ruitjes geteekend worden." J. A. Mondt.
{De Schoolwereld.)
„Van de vier eerste nommers verscheen reeds een tweede druk. Deze teekenschriften blijken dus een goed
onthaal te vinden.
Zij zijn. bestemd voor de lagere school, maar wij gelooven, dat zij ook dienen kunnen tot zelfoefening,
onder eenig toezicht, en om kinderen tehuis aangenaam en nuttig bezig te houden en hen als het ware spelende de
beginselen van het handteekenen te leeren. De hulplijnen en hulpstippen maken dat, gemakkelijk.
De reeks van oéfening is opklimmend en volgens eene goede methode ingericht. De aanvang is gemakkelijk,
en geleidelijk jfcal de leerling meer vaardigheid verkrijgen, terwijl, wanneer hij eenigszins gevorderd is, ook het oog
wordt geoefend en de smaak ontwikkeld. Wij bevelen deze nuttige uitgave, die zich ook onderscheidt door eene
nette uitvoering, gaarne aan." {De Huisvrouw, Dec. '88).
„No. 4 dezer Teekenschool ligt thans voor ons. Hierin komen verschillende oefeningen voor waarbij de
gebogen lijn op den voorgrond treedt: De gang is systematisch en zeer geleidelijk.
Met verlangen zien wij de nog volgende teekenschriflen te gemoet." {Ons Recht, 19 Mei '88).
„Deze cahiers zijn bestemd voor de eerste studiejaren der lagere school. Steller belooft er drie andere voor
de hoogere afdeelingen. Ze zijn zeer gepast als reeks var voorbeelden en kunnen zeer goed in de Belgische scholen
worden ingevoerd, want zij strooken met het teekenprogramma thans in voege; Zjj geven op iedere bladzijde een
zeker getal motieven, die de leerling daarneven kan namaken.'" {De Toekomst, Aug. '88).
„Dat bovengenoemde Teekenschool aan de eischen voldoet, die men kan stellen voor eerstbeginnenden,
bewijst de tweede druk, die daarvan na een zeer kort tijdsverloop verschenen is. Immers in het begin van dit jaar,
had ik het genoegen eenige woorden te schrijven bij het verschijnen van den eersten druk, en voldoende aan het
verzoek op de achterzijde van ieder deel geplaatst, maakte ik toen eenige opmerkingen, die mijns inziens, bij ver-
andering tot verbetering zouden leiden. Was mijn oordeel over het derde deel om toen vermelde redenen niet
direct gunstig, de heer Deelstra gaf toe dat de aansluiting van twee en drie o.a. ontbrak en bracht eene wijziging
aan, waardoor die overgang onmerkbaar geschiedt.
In de keuze der figuren, in dat derde herziene deel, is de heer Deelstra uitstekend geslaagd; 't zijn ster-
vormen in de meeste afwisseling en verscheidenheid geteekend. Het vierde, vijfde en zesde deel, waarover ik niet
schreef, omdat ze bij mijne eerste beoordeeling nog niet verschenen waren, wil ik nu behandelen.
In het vierde deel dan begint de leerling gebogen lijnen te teekenen. Aanvangende met den kwart-, daarna
met den halven-, en eindelijk, met den geheelen cirkel, zet de heer Deelstra deze oefeningen voort door figuren
uit deze motieven samengesteld. Mogelijk was eene verschikking der voorbeelden in dat deel gewenscht, omdat bijv.
de figuren op plaat zeven en tien m. i. minder moeielijk zijn, dan die op zes, acht en negen; dit bezwaar is echter
zeer gering en schaadt aan de goede keuze der figuren niets; acht de onderwijzer eene andere rangschikking noodig,
hij kan die zelf aanbrengen.
Het vijfde deel bevat eerst nog voortzetting van genoemde figuren, vervolgens bladen, spiraal-lijnen en ten
slotte eenige versieringen uit blaadjes samengesteld.
Het laatste deel dezer serie geeft den leerling eene collectie voorwerpen uit onze omgeving te teekenen. Eenige
vaatwerken, gothische letters, vlakversieringen, een harp en aan het eind de gestileerde lelie op een schild. De
voorbeelden zijn flink en groot geteekend, soms een, doch meestal twee op eene bladzijde. Het zijn voorwerpen, die
niet te veel kleine bandjes en overgangsprofielen bezitten; op groote lijnen heeft de heer Deelstr.^ inzonderheid gelet.
De hulpmiddelen in de teekenschriften aangegeven zijn; in het eerste en tweede deel ruiten en stippen, in
het derde, vierde en vijfde alleen de hoekpunten van den driehoek, rechthoek of vierkant waarin het figuur geteekend
moet worden, in het zesde deel de hartlijn der te teekenen vaas, enz. De voorbeelden zouden eerst op de lei en
vTanneer ze door den onderwijzer goedgekeurd zijn, in het schrift vervaardigd kunnen worden, waardoor de teekening
aan juistheid zal winnen en den leerlingen het telkens aanschaffen van nieuwe schriften gespaard wordt.
Reeds maakte ik in mijn vorig schrijven er melding van, dat de Teekenschool niet duur is en slechts la'/s
cent ieder deel kost.
Zeer zeker zal deze Teekenschool voor eerstbeginnenden in veler smaak vallen. Wij gelooven wel, dat de
heer Deelstra succes van zijn volbrachten arbeid zal hebben en wenschen hem, dat de tweede druk spoedig door
een derden zal gevolgd worden." J. A. Mondt, leeraar in het teekenen.
' 's-Gravenhage, October 1888. . {De Schoolwereld, i Nov. 1888).
„Onder den titel Teekenschool voor eerstbeginnenden zijn door den heer F. Deelstra, hoofd eener school te
Groningen, bij den boekhandelaar Noordhoflf aldaar, thans een zestal „teekenschriften" uitgegeven, waar\'an de
vier eerste in tweeden druk. Doel van deze uitgaaf is een cursus voor de Lagere school, te beginnen in het
tweede leerjaar, te geven in een zesjarigen cursus gedurende één uur per week.
Met genoegen merken wij op, dat de auteur het teekenonderwijs in de Lagere school zoo vroeg wil aanvangen,
waar nog te veel de meening heerscht dat dit onderwijs siechts aan de hoogere klassen kan worden gegeven. Jammer
dat hij (op grond van meening of van omstandigheden?) voor dit onderwijs zoo weinig tijd heeft gesteld. Wie van
oordeal is, dat naast het Lezen, Schrijven en Rekenen, het Teekenen een hoofdvak van het lager- d.i. het volks-
onderwijs bij uitnemendheid, behoorde te zijn, zal één uur per \Yeek te gering achten. Intusschen dient erkend,
dat de bestaande inrichting van dit onderwijs aan meerdere uitbreiding niet gunstig is.
Dat de auteur zijne afbeeldingen van eenige voorwerpen uit het daaglijksch leven (mede in deze nos. voor-
komende) enkel in projectie heeft gegeven, dunkt ons eene betere voorbereiding tot het later volgend teekenen dier
voorwerpen „in natura" dan de perspectievische plaatvoorbeelden, welke zoo licht aanleiding geven tot pren^es-makerij."
{De Ned. Spectator, 27 April '89).