Boekgegevens
Titel: Beknopt chronologisch overzigt der algemeene geschiedenis; voornaamste vorstenhuizen in Europa, en tabellarische overzigten der merkwaardigste gebeurtenissen
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C. Kraaij, ca. 1860 *
6e, veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3128
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200481
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Geschiedenis, Chronologische overzichten (vorm), Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt chronologisch overzigt der algemeene geschiedenis; voornaamste vorstenhuizen in Europa, en tabellarische overzigten der merkwaardigste gebeurtenissen
Vorige scan Volgende scanScanned page
OORLOG (1702—1713).
oobloovoéntnde
mogendheden.
Aan de eene zijde:
de Keizer van
Dultschland met de
meeste Dullsche
Vorsten.
Engeland.
De VercenlgdePro-
TlncIHn.
Portugal en later
ook SaTolJe.
Aan de andere
zijde:
Frankrijk.
Spanje.
Beijeren.
MERRW. VELDSLAGEN.
1704. bij Höchslet.
1706. bij Ramlllca.
1708. blJ Oudenaarden.
1709. bij Malplaquet.
B IJ Z O N D E E II E D E N.
1702. Vergeefsche toeleg der Franschen op Nijmegen. Gerrolit blJ
Frldllnjcn. Venlo gewonnen door de Pondgenooten. De Spaansche
zilvervloot In de haven van Vlgos verbrand.
1703. Gevecht bij Ekeren; Opstand der Camlsards ondersteund door
de bondgenooten.
1704. Gevecht bIJ Schellenberg. Gibraltar door de Engelschen en Ne-
derlanders veroverd. Zeeslag bIJ Malaga.
1705. Dood van Keizer Leopold 7.IJn zoon Jozef volgt hem op. Aan-
merkelijke voordeden der Bondgenooten In Spanje.
1706. Turin belegert door de Franschen en ontzet door Eugcnlus. Eerste
voorslagen lot vrede van de Fransche zijde.
1707. Slag bIJ Almanza ten nadeele der Bondgenooten.
1709. Lodewijk door hard»; voorwaarden der Bondgenooten tot voort-
zetting van den oorlog aangespoord.
1710. Slag bij Saragossa. Karei doet zijne Intrede In Madrid. Slag bij
Villa Viclosa. Flllps van Aajou -yeder In Madrid. Verandering van
regeringsstelsel In Engeland.
1711. Keizer Jozef sterft. Karei, zijn broeder, volgt hem op. Mer-
kelijke verandering daardoor In de inzlgten der oorlogvoerende Mo-
gendheden. Geheime eu openbare handelingen tot vrede. Marlborough
afgezet en James Butler, hertog van Ormond, In zijne plaats.
1712. Onderhandelingen te Uirechli Geheime last aan Ormond om zich
In geen gevecht te begeven. HIJ zondert zich van de bondgenooten af.
Nederlaag van deze bij Denaln.
1713. Vrede te Utrecht zonder den Keizer.
1714. » )> Rasladt met den Keizer.
Filips van Anjou erkend als Koning van Spanje en de overzeesche bezittingen, afstand van de opvolging In Frankrijk.
Keizer Karel : de Spaansche Nederlanden , Napels, Milaan, Mantua en Sardinië (later voor Sicilië geruild met Savolje).
Victor Amadeus : Sicilië (geruild met Karei voor Sardinië) en de Koninklijke waardigheid.
Engeland: Gibraltar, Minorca, en voordeellge handelsbepallngeni
De VereENIGDE Provinciën: Venlo, de forlen St. Mlchlel, Stevenswaard, benevens dc sleden Nlcuwstad cn Echt cn het
regt bezettingen te leggen In eenIge vestingen der Zuidelijke Nederlanden. (Barrlcrre traktaat).
voornaamste VELD-
HEEREN.
BlJ de Bondgenooten*
Marlborough,
Prins Eugenlus. '
Graaf van Athlone.
Koehoorn.
Tllllj.
Fagel.
Obdam.
Slangenburg.
Ouwerkerk.
Jan Willem Frlzo.
BIJ de Franschen.
Bouliers.
Noiillles.
Vlllars.
Vlllerol.
Vendôme.
Hertog van Bourgondlë.
Hei^og van Berwlk.