Boekgegevens
Titel: Beknopt chronologisch overzigt der algemeene geschiedenis; voornaamste vorstenhuizen in Europa, en tabellarische overzigten der merkwaardigste gebeurtenissen
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C. Kraaij, ca. 1860 *
6e, veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3128
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200481
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Geschiedenis, Chronologische overzichten (vorm), Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt chronologisch overzigt der algemeene geschiedenis; voornaamste vorstenhuizen in Europa, en tabellarische overzigten der merkwaardigste gebeurtenissen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOLKSVERHUIZING.
BIJZONDERHEDErv.
a Onder Attila, 4^3, de heerschappij der Hunoen het ultjebreldsl; van de Oostzee tot
de Wolga en van den Rijn tot China, nij een inval In (ialllë wordt Atllla In 451 dcor
Aëtius verslagen. Zijn rijk gaat na zijn dood 455 spoedig u niet.
b. Hun koningen dragen den algemeeoen naam vnn Amalers. Door de Hunnen gedron-
gen , vallen zij in de landen der VVest-Goihen, ontvangen geschenken van de Oosterschc
Keizers en geven daarvoor gijzelaars. Een dezer, Oicderik (Theodoric), zoon van huu
vorst Theudinir, wordt onder keizer Zeno Consul, en hem Italië aangewezen als toe-
komstig rijk. Hij Irekt 490 naar liallë, beoorloogt Odoaker en neemt 493 Uome In. Re-
geert wijs en gi-raatigd. Na zijn dood verwarringen. Keizer Justlnlanus doet het door
jHeiisarlus en Narees veroveren,
c. Hunne vorsten genoemd Balten. Door de Oost-Golhen opgedrongen , krijgen zIJ van
keizer Valens eenige landen aan den Donau. Bisschop ülphilas predikt huu het Evangelie
en vertaalt de Evangelien In hel (Ethisch. Zij slaan onder Erldlgcrn tegen de Romeinen
op. Theodosius de Groote bevredigt hen. Na zfjn dood nieuwe opstand. Alarik gekozen.
Üeze voert hen, op aanraden van Kuünus, naar het Westersche Rijk; verovert «^09 Rome;
Irekt naar Caropanie, maar slerU, 54 jaren oud, Ie Cosenza. Onder zijn neef Adolf
(Alhauiphus) trekken, de Gothen naar Rome terug, vallen vandaar in Galli«?, trekken de
Pjieneen over en stichten In het hart van Spanje het West-Gothlsche rijk 417.
d. Op de grenzen van Gallle (Frankrijk) vereenigen z!J zich.met de Sneven en hroldrn
ilch lot in Spanje utt. Nemen deel aan de logt der Wandalen naar Afrika eu verliezen
aldaar hun naam,
ff. Na het verlrek der Alanen nemen zij de landen van deze In Spanje mede In bezit,
maar worden 185 onderworpen aan het gruole West-Goiblsche rijk.
f. Bonlfaclus, Rom. Stadhouder van Afrika, roept de hulp van Genserik, koning van het
Wandaalsche rijk In Spanje, legen zijne gevreesde afzelUng In. Deze komt en verovert
het gefaeele noordelijke gedeelte, 432. Wordt door Eudoxla, weduwe van keizer Valenil-
Dianus, naar Italië gelokt, en plundert 4S5 Rome. Zijn rijk wordt onder Glllmer door
Belisarlus, veldheer van Justinianus, veroveid.
g. Aëtius geeft hnn 453 de landen In het zuid-oosten van Gallle, waar zij zich op den
landbouw toeleggen eu Christenen worden. Onder Gondlcar 45^ worden zij onaihankelljk,
tot zIJ 554 onder de Franken komen.
h. Alboln verslaat 565 de Geplden, trekt 563 op aanraden van Narees, den in ongenade
gevallen veldheer van Justlnlauus, uit Panonie naar Italië en slicht aldaar hel Longohar-
dhcbe rijk. Hij wordt 573 door zijne vrouw l'.osamunda vermoord. Een der grootste Lon-
gohardlsctie vorsten Is Luitbrand, tijdgenoot van Karei Martel. Het rijk ouder de regering
van Deslderlus door Karei den Groote veroverd.
i. Zij veroveren 287 hel eiland der Batavieren. Constantlnus Clorus geeft hnn landen aan
de Maas. Onder Meroveus uitgebreid lot aan de monden van Rijn en Maas. 48tj Clovis
verslaat Syagrlus blJ Sotsson eu sticht het Frankische Rijk, dal van hem tot Karei den
Grooie 7ich over Fraokrljk, Spanje tot Jen Ebro, Uullschland tot den Baab en het grootste
deel van Halle uitstrekt.
k. Door de Brillen ter hulp tegen de Pielen en Scottea Ingeroepen, onder Hengist en
Horsa, zonep van Witilgll, in Brittanje, en vestigen aldaar de 7 Angel-SaxKche koning-
rijken : Kenl, Sussex, Wessex, Eesex, Norlhumberland, Ooat-Angelen eu Mercla. Egbert,
koning van Wessex, vereenigl die rijken S28.
l. Beginnen In de negende eeuw onder hunne opperhoofden, de zeekoningen, hunne
togleo. Zij verwoesten en plundet-en de kuslen van Dultschland, Friesland, Frankrijk, En-
geland, Spauje, llalle, Griekenland en het noorden van Afrika. Karei de d<kke zovkt hen
met grooie gcldsommrn af te koopen. Karei de eenvoudige geeft aau Rolf of Rollo,
met zijne dochter Gisla de landen van de Andella en Aure tot de zee (Normandijt;), en
later ook Bretagne. ZIJ maken zich onder Sweo, 1013, van Engeland meester en regerea
aldaar tot 1011.