Boekgegevens
Titel: Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1881
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200462
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Ontleding (taalkunde), Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
6. [Besluitende.] Het beviel mij daar niet, weshalve ik spoe-
(lig vertrok — Hij is reeds vertrokken, zoodat gij hem niet meer
spreken kunt.
7. [Redengevende,] Dit is waar, omdat het eenvoudig is —
Hij zal niet kunnen komen, daar hij ziek is — Vele kinderen zijn
ziek geworden, doordien zij onrijp ooft gegeten hebben — Wij laten
dien leerling aan zijn lot over, aangezien al onze vermaningen niet
baten— Ik zal u niet verder vragen, sinds gij toch niet ant-
woordt— Ik ga heen, nademaal gij toch niet komt.
8. [Doelaanwijzende.] Droog tranen, opdat uwe tranen ge-
droogd worden — De tuinman snoeit de boomen, ten einde zij t&
hetere vruchten zouden dragen — Verzamelt het overschot der ge-
broken brooden, dat er niets verloren ga,
9. [Veronderstellende.] AVat zou er gebeuren, zoo gij on-
gehoorzaam waart? — Kom niet te laat, zoo het u mogelijk is —
Ik zal het doen, wanneer hij het doet,
10. [Voorwaardelijke.] Ik zoude het doen, mits hij het
dede — Zij zal het niet doen, tenzij gij het doet — De vader zoude
het niet gedaan hebben, tenware de moeder het gedaan hadde —
Ik zal lezen, ingeval gij mij een boek schenkt — "Wij zullen hen
gelooven, bijaldien zij gehoorzaam zijn — Schrijf mij spoedig , wan-
neer het eenigszins mogelijk is—Hoe zouden zij lezen kunneuf
zoo ze 't niet geleerd hebben ?
11. [Toegevende.] Zij getroostte zich de ontbering, hoewel zij
aan de weelde gewoon was — Elk , hoedanig zijn stand ook zij, is
geroepen tot trouwe plichtsbetrachting — Hij zal 't niet doen, al
wordt hij bedreigd — Wees tevreden in uw lot, welke ongelukken
u ook treffen mogen— De dood roept ons allen, hetzij wij voorbe-
reid zijn, hetzij wij onvoorbereid zijn — Of hij hoog sprong of laag
sprong het hielp hem niet.
AVensch nooit uw evenmeuschen kwaad,
AI waart gij 't voorwerp van hun haat.
Ik deed het, hoewel ik er een hekel aan had — Zij kwamen,
ofschoon het te laat was — AVijk nimmer van den weg der deugd