Boekgegevens
Titel: Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1881
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200462
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Ontleding (taalkunde), Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
OPGAVEN.
U [Plaatsbepalende.] Ga, tverwaarts uw plicht u roept —
De Heer gebiedt zijn zegen, waar liefde woont — God ziet ons,
waar we ons ook bevinden mogen — Wij gaan, waarheen milli-
oenen ons zijn voorgegaan.
2. [Tijdbepalende.] Ik zal lezen, terwijl gij schrijft — De
nevel was verdwenen, zoodra hij zich vertoond had — AVij moeten
werken, zoolang het dag is — Ik heb u dit willen zeggen, vóór
ik de wereld verlaat — De kruik gaat zoolang te water, totdat ze
breekt — Smeed het ijzer, terwijl het heet is — De haringvis-
scherij werd eene bron van rijkdom voor ons land, nadat Willem
Beukelsz. het haringkaken had verbeterd — Hij bereidde zich reeds
tot den aftocht, toen er hulp daagde — Zij is opgeruimd, sedert
zij u gesproken heeft —De oprechte spreekt de waarheid, zoo
dikwijls men hem daarnaar vraagt — Ik heb hem gesproken, oer
dan gij hem gesproken hadt — De eerste belijders des Christendoms
werden gruwelijk gemarteld, alvorens men hen ter dood bracht —
Kom, waraneer ik u roep— Hij sprak, als het tijd was — Hij is
niet knorrig meer, nu hij gezond is — Nauwelijks hoorde hij mij,
of hij kwam te voorschijn [toen hij te voorschijn kwant].
Leid, vriend! en loer uw waarde kind.
Zoo haast zijn eerste jeugd begint,
3. [Vergelijkende.] Hij begroette mij met blijde gelukwen-
sching, gelijk men eenen vriend gelukwenscht — Hij is zoo spoedig
gekomen, als ik gewacht had—Hij is niet zoo rijk, als men
denkt — Hij kwam zoo spoedig, als het mogelijk was — Zij waren
rijker, dan men dacht—Hij is zoo groot, als ik [groot ben],
4. [Verhoudingszinnen.] Het koren golft, naar de wind
waait—De veldheer moest handelen, naar gelang de omstandig-
heden zouden eischen — Hoe wijzer iemand is^ des te verdraagza-
mer is hij —Hoe meer ik hem leer kennen, hoe meer ik hem be-
wonder.
5. [Beperkende.] Hij heeft geene schuld, voor zoover ik het
heoordeelen kan— Ik zal hem helpen, in zooverre dit in mijn ver-
mogen is.