Boekgegevens
Titel: Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1881
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200462
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Ontleding (taalkunde), Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
OPGAVEN,
1. [Aanêënschakelende nevenschikking.] De hemelen ver-
tellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk —
Deze leerling gehoorzaamt zijnen ouders en onderwijzers. Ook plukt
hij daarvan de schoonste vruchten — Niet alleen heeft de vader
toegestemd, ook de moeder gaf hare toestemming — Niet slechts de
koning kwam darir, maar ooA; de koningin verscheen—Noch ^lq
jongen schrijft, noch het meisje leest — Eerst beschreef mijn broe-
der zijne reis naar Amerika , daarna sprak hij over zijne aankomst
in dat werelddeel, eindelijk verhaalde hij eenige merkwaardige ge-
beurtenissen uit zijn leven onder de Koodhuiden — Nu eens Q-prak
hij niet tot mij; dan eens overlaadde hij mij met vriendschap —
Eensdeels ben ik verblijd over die zaak, anderdeels ben ik er be-
droefd over — Napoleons getrouwen kwamen deels om in de ijs-
velden van Rusland; deels vielen zij onder het zwaard hunner
vijanden; deels waren ze een prooi van honger en gebrek — [Te-
genstellende nevenschikking.] Hij weigert het, o/hij staat het
toe — Of hij komt te laat, of hij komt onvoorbereid (bep.
van H ond.), of hij komt in 't geheel niet — De liefde verblijdt
zich niet in de onrechtt^aardigheid, maar zij verblijdt zich in de
waarheid — Een goed leven bestaat slechts uit een klein getal van
dagen; maar een goede naam duurt eeuwig — Een wijs zoon ver-
blijdt den vader, maar een dwaze zoon is de droefheid zijner moe-
der— De dienstbode moet eerlijk en getrouw zijn, of hij wordt
uit zijn dienst weggejaagd — Het ongeduld geneest onze kwalen
niet; integendeel het vergroot ze-- Hij was rijk; doch hij was
tevens zeer gierig — Zijne gansche rede is nederig en bescheiden.
Nochtans heerscht daarin eene gepaste vrijmoedigheid — Hij deed
vele wonderen; evenwel geloofde men niet in hem — De zijworm
is een gering evenwel iQiert hij de stof voor de rijkste en
schoonste kleederen — De arme mag den rijke niet benijden. Daar-
entegen mag de rijke op den arme niet met trotschhoid nederzien, —
Cesaren Pompejus waren beide bekwame veldheeren; iniusscUen
begunstigde de fortuin den eerste buitengewoon — De rust mijns
gemoeds was verstoord; ja zelfs mijn verstand was verduisterd