Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
97
van rang nooit gebruiken. In getallen vermengen zij dikwijls
liet enkelvoud met liet meervoud, en gebruiken zelden den
juisten tijd van liet werkwoord. Om deze fouten te vermij-
den, moeten wij aandachtig lezen, cn op dc zinnen en uit-
drukkingen van de beste schrijvers letten; wij moeten ook
geen woord gebruiken, dat wij niet volmaakt goed begrijpen,
of waarvan wij niet de bepaalde beteekenis kennen.
Men zegt, dat een man dichter moet geboren worden,
maar het ligt ia zijne magt een redenaar te worden; want
om dichter te zijn wordt eene zekere kracht cn levendigheid
van ziel vereischt; maar oplettendljeid, lezen en oefening,
zijn voldoende om een redenaar te worden.
VEUWAANDHEIB.
Iedere uitstekendheid, iedere deugd, heeft eene ondeugd
of zwakheid die er mede verwant is waarin zij door over-
drijving vervalt. Milddadigheid vervalt dikwijls tot verkwis-
ting, zuinigheid tot gierigheid, moed tot roekeloosheid, bc-
lioedzaamheid tot vreesachtigheid en zoo voorts; — zoodat
ik geloof dat er meer oordcel benoodigd is om onze deugden
goed tc leiden, dan om hare tegenovergestelde ondeugden te
vermijden. Ondeugd, in het ware licht gesteld, is zoo mis-
maakt, dat zij op hot eerste gezigt afschuw verwekt en ons
moeijelyk zoude vei'leiden, zoo zij niet eerst het masker vau
deugd aannam. Deugd daarentegen, is op zich zelve be-
schouwd zoo schoon, dat zij ons op het eerste gezigt behaagt;
ons meer en meer tot nadere kennismaking,uitlokt; en even
als met andere schoonheden, ons doet denken dat overmaat
onmogelijk is. Hier moet men vooral verstand te baat ne-
men om dc uitkomstea van eene goede zaak te matigen cu
9