Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
96
den en volzinnen kiezen, kan net in plaats van slordig spre-
ken, en kan helder en duidelijk in zijne verhalen, in plaats
van duister en onhegrijpelijk zijn; hij kan liefelyk in plaats
van onhandig in zijne gebaren en houding zijn, in het kort,
het is in de magt van ieder man, indien hij er moeite toe
doet en er zich op toelegt, om een aangename in plaats vaa
een onaangename spreker te zijn; het is wel de moeite waard
om zijn best te doen andere menschen te overtreffen in dat-
gene, waarin zij boven de dieren staan. Demosihenes
achtte het zoo bepaald noodzakelijk om goed te kunnen
spreken, dat, hoewel hij uit de natuur stotterde, en zwakke
longen had, hij door oefening er in slaagde deze gebreken
te boven te komen. Hij genas zijn stotteren door kleine
steentjes in den mond te nemen; en versterkte gaande weg
zijne longen, door dagelijks voor zich zelven hardop, ver-
staanbaar en lang te spreken. Wanneer het stormde bezocht
hij het strand der zee, alwaar hij zoo luid sprak als hem
mogelijk was, om zich voor te bereiden voor het geweld en
gedruisch dat er in de openbare vereenigingen der Atheners
heerschtte, waarin hij spreken moest.
Door deze buitengewone zorg en moeite en door gestadige
beoefening van de beste schrijvers, werd hij de grootste re-
denaar, die in zijnen tijd bestond of immer eenig land opge-
leverd heeft.
Welke taal iemand gebruike, hij moet die zoo zuiver mo-
gelijk spreken, en volgens de regels der spraakleer; het is
niet genoegzaam, dat wij eene taai slechts spreken, wij moe-
ten ons best doen die goed te spreken; hieromtrent moeten
wij de beste schrijvers met aandacht lezen, en opletten, hoe-
danig menschen van fatsoen en opvoeding spreken. Menschen
van den geringen stand spreken gewoonlijk slecht; zij ge-
bruiken onsierlijke en gemeene uitdrukkingen, die menschen