Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
95
ik om hunue aardigheden zoude lagchen: cn door te zoggen,
teel zoo? alsof zij niet geëindigd hadden en alsof dc aardig-
heid nog komen moest. Dit brengt hen geheel in den war
daar zij gccne hulpmiddelen van zichzclven hebben, cn maar
een stel aardigheden bezitten om op te tecren. iMciischcn van
verstand Siju niet beperkt tot zulke hulpmiddelen en heb-
ben cr een' afkeer van; zij vinden goede onderwerpen ge-
noeg voor hun nuttig of levendig gesprek: zij kunnen gees-
tig zijn, zonder schimp of zonder vaste loopcrs tc gebruiken
en ernstig, zonder dom tc zijn.
welspkeken0iieid.
Welsprekendheid, of de kunst om goed te spreken, is
nuttig in iedere omstandigheid van het loven, en volstrekt
noodzakelijk in dc meeste. Een man kan zich niet zonder haar
onderscheiden, in 's lahds vergaderzalen, op den kansel, of
voor do balie; en zelfs in het gewoon gesprek zal hij, die
zich eene gemakkelijke welsprekendheid eigen gemaakt heeft,
en die met betamelijkheid en netheid spreekt, een groot
voordeel hebben boven hen, die onsierlijk en onnaauwkeurig
spreken, liet doel van welsprekcndlieid is om tc overtui-
gen, en wanneer men behaagt heeft men den grootsten stap
gedaan tot overtuiging van anderen. Het is zeer dienstig
voor iemand, die in het openbaar spreekt, dat hij zijne
hoorders beliage zoo dat hij hunne aandacht wint, hetgeen
hij zonder behulp van welsprekendheid onmogelijk doen kan.
Het is bepaald waar, dat door oefening en vlijt ieder man
zich tot een tamelijk goed redenaar kan maken, daar wel-
sprekendheid door oefening en zorg verkregen kan worden.
Ieder man kau als hij wil, goede in plaats van slechte woor-