Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
91
De minste vlek of blaam hierop is.noodlotlig. Niets verne-
dert eu verlaagt meer dan dit; want het verwekt afschuw
en verachting. Er bestaan echter ellendelingen iu de wereld
die alle begrip vau zedelijk goed cu kwaad verwerpen; die
volhouden dat het alleen plaatselijk is, eu alleen afhankelijk
van de modes en gewoonten der verschillende lauden; er ziju
zelfs indien hot mogelijk is nog grooter ellendelingen; ik meen
die, welke zich beijveren bespottelijke en schandelijke begrip-
pen te prediken en te verspreiden die zij zeiven niet gelooven.
Vermijd zoo veel mogelijk het gezelschap met zulke men-
sehen, die eene zekere mate van oneer eu schande op heu
doen overgaan die met hen verkeeren. Maar zoo gij, bij
toeval somtijds iu zulk gezelschap mögt komen, pas op dat
geene toegevendheid, geen humeur, opgewondenheid van
feestvreugde, u zelfs doe schijnen cr iu toe te stemmen,
veel minder zulke schandelijke leerstcllingcu doe goedkeuren
of toejuichen. Vau den andereu kant, betwist niet, of voer
geene ernstige bewijsgronden aan, voor een der wezens, die
zoo laag zijn; maar vergenoeg u hun te zeggen, dat gij weet
dat zij niet ernstig gemeend zijn; dat gij beter gedachte
van hen koestert dan die zij u van zich willen geven; en
dat gij overtuigd zijt, dat zij de leer die zij prediken zeiven
niet betrachten. Maar onthoud ze en vermijd ze verder voor
altoos. Er is niets zoo tcêr, als het zedelijk karakter vau
ccnen man, eu niets voor hem van zoo veel belang om on-
bevlekt tc bewaren. Indien hij verdacht wordt van onregt-
vaardigheid, kwaadaardigheid, valschheid, leugenachtigheid
enz. zullen al zijne manieren en kennis iu de wereld hem
nooit achting, vriendschap of eerbied verschaffen. Ik beveel
u dus aan, eene naauwgczette oplettendheid op uw zedelijk
karakter, cn de uiterste zorg om niet het minste te zeggen
of tc doen dat er ook de geringste smet op doet kleven.