Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
90
ttees beleefd enz. tegen mededingers op mede-
minnaars.
Sommige mensclieu kunnen niet van zieh verkrijgen om
gemakkelijk en beleefd te zijn, jegens diegenen die of hunne
medeminnaars, mededingers af tegenstrevers zijn, hoewel zij
indien deze omstandigheden niet bestonden, van hen zouden
houden en hen zouden aehten. Zij gedragen zich schuw en
onhandig als zij met hen in gezelschap zijn, en nemen iedere
kleinigheid te baat om hen ten toon te stellen. Zij verande-
ren hefi zoo doende van tijdelijke tegenstrevers in per-
soonlijke vijanden. Dit is eene zwakheid en is zeer schade-
lijk, zoo als alle ougeduldigheid cn slecht humeur in zaken
is; dit kan men alleen te boven komen door streng op zich-
zelven te passen en goed te redeneren. In zulke gelegenhe-
den zoude ik bijzonder beleefd, gemakkelijk en openhartig
zijn, met den man wiens plannen ik belemmerde: dit wordt
gewoonlijk edelmoedigheid en grootmoedigheid genoemd,
maar is inderdaad slechts gezond verstand en zelf beheersching.
De wijze hoe is dikwijls even zoo belangrijk als de zaak
zelve: somtijds belangrijker: eene gunst kan ons eenen vij-
and verschaffen en eene beleediging eenen vriend, al naar
de wijze waarop zij betoond worden. Eijne, beschaafde ma-
nieren, met kracht van ziel, is de korte maar volledige be-
schrijving van menschelijke volmaaktheid, waarbij men voe-
gen moet godsdienstigheid cn zedelijke deugden.
zedelijk karakter.
Het zedelijk karakter van eenen man moet niet alleen
zuiver zijn, maar even ais de vrouw van Caesar onverdacht.