Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
89
lot uw hulp. Houd u stil bij do eerste opwelling van drift,
tot dat gij zaeht kunt zijn. Doe uw best zelfs over uw ge-
laat te kunnen heersehen in die mate, dat men deze ge-
moedsaandoening er niet op kan lezen: dit is een onbe-
twistbaar voordeel in zaken! Pas aan den anderen kant op,
dat geene toegevendheid, geene zachtheid van inborst, geta
zwak verlangen om te behagen, van uwe zijde, — geene
liefkozingen of vleijerij van anderen, — u ééne schrede doen
afwijken van het pad, dat de rede cn regtvaardigheid u
voorgeschreven hebben; raaar k'eer terug tot den aanval;
houd vol, en gij zult do meest mogelijke dingen'bereik-
baar vinden.
Twijfelachtige, vreesachtige zwakheid, wordt altijd be-
drogen en beleedigd door den onregtvaardige en ongevoelige;
maar wanneer men ondersteund wordt door standvastigheid
en beradenheid, wordt men altijd geëerbiedigd, en slaagt
meestal.
Deze regel is bijzonder nuttig, zoowel in uwe vriendschap
en betrekkingen, als in uwe vijandschap; laat uwe stand-
vastigheid en kracht, uwe vrienden aan u verbinden, maar
laat ter zelfder tijd uwe manieren beletten dat de vijanden
van uwe vrienden en betrekkingen de uwen worden; ont-
wapen uwe vijanden door dc zachtheid uwer manieren, maar
laat hen te gelijker tijd de voortduring van uwen billijken
toorn gevoelen; want er bestaat een groot onderscheid tus-
schen voortdurende kwaadaardigheid, die altijd onedelmoedig
is, cn onverschrokken zelfverdediging, die altijd voorzichtig
en te regtvaardigen is.