Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
88
de dadeu der mensehen, vooral van hooggeplaatste perso-
nen, die dikwijls uit overlast en vrees geven hetgeen zij
uit regtvaardigheid cn aan kunde weigeren. Tracht door
vriendelijkheid en zachtheid als gij kunt, hunne harten te
winnen; vermijd ten minste hun het voorwendsel te geven
van beleedigd te zijn; maar zorg tevens dat gij beraden-
heid genoeg toont, om aan hunne voorliefde tot gemak
en vrees te ontwringen, wat gij te vergeefs zoudt ho-
pen van hunne regtvaardigheid en goeden inborst te ver-
krijgen. Hooggeplaatste mensehen zijn verhard tegen de
nooden en rampen der mensehen, even als de wondheelers
tegen ligehaamspijnen van anderen; zij zien en hooren er
den gcheelen dag van, en zelfs van zoo veel voorgewende,
dat zij niet meer w^ten, welke werkelijk zijn en welke niet.
Men moet daarom andere gevoelens dan die vau eenvoudige
regtvaardigheid en menschelijkheid aantasten. Hunne gunst
moet verkregen worden door bcvaüigheid, hunne liefde tot
gemak verstoord worden door onvermoeiden overlast, of
•hunne angst gaande gemaakt door bedreiging van koele, niet
vergevende gevoeligheid. Dit voorschrift is het eenige dat.
ik ken, om in de wereld bemind, zonder veracht en ge-
vreesd, zonder gehaat te worden. Dit is de waardigheid vau
karakter die ieder verstandig mensch moet trachten te ver-
krijgen.
bedwing haastigheid van inborst.
Om te besluiten. Als gij bemerkt dat gij haastig van in-
borst zijt, dat gij onvertogen losbreekt in verkeerde ant-
woorden, of ruwe gezegden tot uwe meerderen, gelijkeu of
minderen, bewaak dan u zeiven streng, en roep bevalligheid