Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
82
zoo verachtelijk en geeft zooveel angst te kennen, dut hij
die zoo doet, verdient gekastijd te worden.
Er zijn ook menschen die zich schuldig maken aan eene
andere soort van liegen, die zij onschuldig achten, en die het
in een opzigt ook is, daar het niemand dan henzelven be-
nadeelt. Deze soort van liegen is het basterd-uitspruitsel van
ijdelheid gecut op zotheid. Deze menschen verkeeren in het
wonderlijke. Zij hebben dingen gezien die nooit bestaan heb-
ben; zij zeggen meer andere dingen gezien te hebben die
bestaan, maar die zij werkelijk nooit gezien hebben, hoewel
zy bestonden, alleen omdat zij oordeelen dat het wel de
moeite waard zoude zijn, indien zij ze gezien hadden. Is er
in de eene of andere plaats iets merkwaardigs gezegd of ge-
daan, zij verklaren zieh oggenblikkelijk oog- en oorgetuigen
daarvan. Zij hebben dingen gedaan die nooit te voren door
andereu beproefd of gedaan zijn geworden. Zij zijn altijd de
helden van hunne eigene vertelsels; en denken dat zij hier-
door in achting winnen of ten minste de aandacht boeijen.
Daarentegen winnen zij niets dan belagchclijkheid cn verach-
ting en niet weinig wantrouwen; want men moet natuur-
lijk besluiten dat iemand die eenen leugen vertelt uit louter
ijdelheid, er geene gewetenszaak van maken zal om eenen
grooteren leugen te vertellen als hij er belang bij heeft. Mögt
het mij gebeurd ziju dat ik iets gezien had, dat zoo buiten-
gewoon was dat het ongeloofbaar scheen, ik zoude het lie-
ver voor mij zeiven houden, dan door het te vertellen, aan
wien het ook zij, gelegenheid te geven om aan de waarheid
van mijn gezegde te twijfelen, liet is bepaald zeker dat de
naam van kuischheid voor eene vrouw niet zoo noodzakelijk
is, als die van waarheidslicvendheid voor een' man is, en
te regt: want het is mogelijk dat eene vrouw deugdzaam
zij, hoewel zij niet in de strenge beteekenis van het woord