Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
78
de dingen die gij weten wilt aan, als uitgemaakt; alsdan
zal de een of ander u vriendelijk en beleeMelijk te regt wij-
zen; zeg somtijds dat gij het zoo en zoo gehoord hebt;
neem op een anderen tijd den sehijn aan, alsof gij meer wist
dan gij weet, om te weten te komen hetgeen gij niet weet,
maar vermijd zoo veel mogelijk bepaalde vragen te doen.
btjigzaamueid vax manieren is zeer nuttig.
De mensehelijke natuur is over de geheele wereld dezelf-
de, maar hare handelingen zijn zoo versehillend door opvoe-
ding en gewoonte, dat men haar in haren geheelen doseh
moet zien om er geheel mede bekend te warden. De harts-
togt der ijverzucht bij voorbeeld, is dezelfde in eenen make-
laar, eenen krijgsman of eenen geestelijke; maar door hunne
verschillende opvoeding zullen zij op verschillende wijzen
liaar trachten te bevredigen. Beleefdheid, zoo noodig om
anderen voor ons in te nemen, is dezelfde in alle landen;
maar wat men -goede opvoeding noemt, dat is de wijze
waarop men de beleefdheid uitoefent, is meest in ieder land
verschillend en plaatselijk; ieder menseh van gezond ver-
stand onderwerpt zieh aan de plaatselijke goede opvoeding
cn volgt ze daar waar hij zich bevindt. Eene gelijkheid en
buigzaamheid van manieren is noodzakelijk in het leven; dat
wil zeggen, met betrekking tot al die dingen die niet slecht
zijn. De versatile ingenium is het nuttigste van allen. Ilct
kan zich oogcnbiikkelijk van liet eene onderwerp op het an-
dere wenden, en de manier voor elk vereischt aannemen.
Het kan ernstig met de crnstigen zijn, vrolijk met dc vro-
lijken, en nietig met de nietigen. Wezenlijk, niets neemt
meer in dan een genoegclijk cn gemakkelijk insleinmcn met