Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
77
gedeelte van wereldkennis. Het is, bij voorbeeld, algemeen
aan te raden onl5indig te schijnen van hetgeen de mensciicn
u willen verhalen; en als zij zeggen, hebt gij dat niet ge-
hoord? te antwoorden: neen, cn hen te laten doorgaan,
hoewel gij het reeds weet. Sommigen hebben genoegen het
tc vertellen, omdat zij meenen het goed te vertellen; ande-
ren zijn er trotsch op omdat zij de slimme ontdekkers cr
van zijn, en velen hebben de ijdelheid om tc toonen, dat
men hen hoewel zeer onverdiend vertrouwd heeft; zij zouden
allen teleurgesteld zijn, en zouden het dus onaangenaam
vinden als gij //ja" zeidet. Neem altijd den schijn aan onwe-
tend tc zijn (ten zij tegenover een innige vriend) van alle
schandalen, en onteerende geschiedenissen, hoewel gij ze
misschien duizendmaal gehoord hebt, want de betrokkene
partijen beschouwen allijd den heler even slecht als den
steler; als zij het punt van gesprek uitmaken, schijn dan
altijd ongeloovig te zijn, hoewel gij cr innig van overtuigd
zijt, en tracht altijd te verzachten. Maar die uiterlijke schijn
van onwetendheid, moet gepaard gaan met het inwinnen
van uitgebreide naauwkeurige inlichtingen; en wezenlijk, dit
is de beste wijze om ze te verkrijgen; want de meeste men-
schen zijn zoo ijdel om hunne meerderheid boven anderen
te toonen, al is het voor één oogenblik, en in de kleinste
nietigheden, dat zij u zullen vertellen hetgeen zij niet moes-
ten, eer dan niet te toonen dat zij u kunnen vertellen het-
geen gij niet weet; buitendien zal zulke schijnonkundc ma-
ken dat men u voor niet nieuwsgierig en goed houdt. Even-
wel visch naar daden, cn doe uw bcät wel onderrigt te
zijn vau al hetgeen gebeurt; maar visch verstandig, en niet
altijd, noch dikwijls met bepaalde vragen; deze doen do
menschen altijd op hunne hoede zijn, en wanneer zij dik-
wijls herhaald worden, zijn zij vervelend. Neem somtijds