Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
74
de; zij wcei dat die haar verschuldigd is, en rekent zich
daarom jegens nicin^nd verpligt, die ze ha^r bewijst Zij
moet gevleid worden wegens haar verstand, waaraan zij
misschien niet twijfelt, maar waaromtrent zij veronderstelt
dat de mannen twijfelen.
Begrijp mij niet verkeerd, door te denken dat ik u lage
cn misdadige vleijerij aanraad; neen: vlei niemands ondeug-
den of misdaden; integendeel verafschuw ze en verzet er u
legen. Maar niemand kan in de wereld leven zonder be-
leefde toegevendheid voor de zwakheden cn onschuldige hoe-
wel belagchelijke ijdelheden. Indien een man er op gesteld
is wijzer en eene vrouw schooner geacht te worden dan zij
werkelyk zijn, is hunne dwaling troostrijk voor hen zelvcu;
en onschuldig met betrekking tot anderen; en ik zoude hen
liever tot mijne vrienden maken door ze in die gedachte te
versterken dan tot inijue vijanden, door vruchteloos tc trach-
icn hun zelfbedrog tc doen ophouden.
AArfVWWVWV*
MlifTROUW HEN, DIE MET EENE DEUGD TE KOOP LOOPEN.
^Mistrouw in het algemeen, diegenen die met eene deu^
tc koop loopcn; die ze boven al de anderen verheffen, cn
die tc kennen geven dat zij die alleen bezitten: Ik zeg:
mistrouw hen; want gewoonlijk zijn zij bedriegers; maar
houd hen daarvoor niet altijd, want, ik heb somtijds heili-
gen ontmoet die werkelijk godsdienstig, voorvechters die
werkelijk dapper, hervormers van zeden die wezenlijk eerlijk
cn zedige vrouwen die werkelijk kuisch waren. Dring zoo
veel gij kunt in de schuilhoeken vau hun hart, en neem
nooit *een karakter geheel aan op de faam die cr van uit-
gaat; die hoewel gewoonlijk regtvaardig wat de voorname