Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
73
Diegenen dus, die liem slim vleidden, zeiden weinig, en ter
loops als liet noodig was, tegen liem^over zijne kunde in
staatszaken. Maar de wierook dien zij hem bragten, waar-
van de reuk zoo als zij wel wisten zijn hoofd in hun voor-
deel deed wenden, was dat zij hem een bel esprit e.V. dieliter
noemden. En waarom had dat die uitwerking? Omdat h'ij
zeker was van ééne uitstekendheid, en de andere wantrouwde.
vlei de ijdeliieid van allen.
Gij zult gemakkelijk ieders voorname ijdelheid kunnen
ontdekken, indien gij let op ieders stokpaard in het gesprek;
want ieder menseh spreekt hot meest van datgene waarin
hij het liefst geacht wordt uit te munten. Tref hem daar
en gij zult hem in het leven treffen.
De vrouwen over het algemeen hebben maar één onder-
werp, en dit is hare schoonheid, hierover is bijna gene
vleijerij te groot om door haar gretig aangenomen te worden.
De natuur heeft schier geene vrouw leelijk genoeg gescha-
pen dat zij ongevoelig zoude zijn voor vleijerij die liaar per-
soon betreft. Indien haar gelaat zoo stuitend is, dat zij er
zelf in zekere mate van bewust moet zijn, vertrouwt zij dat
hare gestalte en houding dit ruimschoots vergoeden. Is hare
gestalte misvormd, zij deukt dat haar gelaat, het evcnwigt
hersteld. Zijn beiden siceht, zoo overtuigt zij zich, dat zij
bevalligheid, eene zekere manier van zieh te houden, een
je ne sais quoi heeft, dat aanlokkelijker is, dan schoonheid.
Deze waarheid is blijkbaar uit de doordachte en zorgvuldige
kleeding van de leelijkste vrouw der wereld. Eene ontwij-
felbare, onbetwiste, zich zelve bewustte schoonheid is van
al de vrouwen dc minst gevoelige voor vleijerij dienaangaan-
7