Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
n
betwist dit niet, men zoude denken dat gij ijverzuchtig
waart of een slechten inborst hadt, maar noem deze eerlijk-
heid ter goeder trouw niet zoo aan, dat gij uw leven, uwe
fortuin, of uwen goeden naam in zijne handen geeft. Deze
eerlijke man kan uw mededinger zijn, naar magt, in belang
of in liefde; drie hartstogten die dikwijls de eerlijkheid op
een zeer zware proef stellen, waarvoor zij dikwijls bezwijkt;
maar ontleed eerst dezen eerlijken man, en dan eerst zult
gy kunnen oordeelen, hoe ver gij hem al of niet veilig
kunt vertrouwen.
bestudeer de zwakheden en hartstogten van
de twee geslachten.
Indien gij bepaald de toegenegendheid en vriendschap van
menschen wilt winnen, hetzij van mannen of vau vrouwen,
tracht dan uit te vinden waarin zij uitmunten, indien zij al
ergens in uitmunten, wat hunne voorname zwakheden zijn,
zoo als trouwens iedereen de zijnen heeft; huldig de eenen
en bewijs meer dan hulde aan de anderen. De menscheu
kunnen in verschillende opzigten uitmunten, of ten minste
willen geacht worden uit te munten, en hoewel zij gaarne
hooren dat men hun regt doet wedervaren, aangaande het-
geen waarin zij meenen uit te munten, zijn zij het meest ge-
vleid over die zaken waarin zij wenschen uit te munten, en
aan welke zij dienaangaande twijfelen. Bij voorbeeld, de
kardinaal de Richelieu, die ontwijfelbaar de kundigste
staatsman van zijnen tijd, of misschien van eiken tijd was,
had de zotte ijdelheid van de beste dichter te willen zijn;
hij zag met afgunst den roem van den grooten Corneille,
en beval, dat men eene kritiek van de Cid zoude schnjven.