Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
zoo gij die niet in zekere mate, kunt bevredigen; maar al-
tijd te glimlageben als gij niet kwetsen kunt. Men zoude
in dc wereld niet kunnen leven, als men de regtmatige
oorzaken van wraak, die men eiken dag in het werkelijke
cn bezige leven opdoet, niet konde verbergen. Die zijn ka-
rakter niet bedwingen kan, moet niet in de wereld leven,
maar moet alleen gaan wonen in de eene of andore woes-
tenij. Door onvruchtbare en hardnekkige wraak te toonen,
billijkt gij de wraak van hen, die u kunnen benadeelen, eu
die gij niet benadeelen kunt; en geeft Kun het voorwendsel,
waarnaar zij wenschten, om met u te breken eu u tc be-
leedigen; daarentegen, zoude het tegenovergestelde gedrag
hen teu minste aan den band der betamelijkheid leggen, en,
of hunne arglistigheid verhinderen of die doen uitkomen.
Buiten dit alles, zijn ligtgeraaktheid, koppigheid en pruilen,
ten hoogste grof en gemeen.
vektrouw kiet te veel op iemands eeelijkheiü.
Hoewel dc mensehen allen van hetzelfde maaksel zijn, be-
staat er zulk eene onevenredigheid in de verschillende be-
standdcelen van ieder hunner, dat er geen twee volstrekt
aan elkander gelijk zijn, en niet een eenige altijd dezelfde
blijft. De bekwaamste man zal somtijds verkeerde, de hoog-
moedigste lage, de eerlijkste kwade en dc slechtste goede
dingen doen. Bestudeer dan de mensehen in het bijzonder;
cn als gij hun uiterlijk (zoo als gij doen moet) naar hun
overhecrsehende drift beoordeelt, wacht dan met uw oordeel
bepaald te vellen, tot gij hunne mindere driften, lusten en
gemoedsaandoeningen ontdekt hebt. Iemands doorgaand ka-
rakter moge dat van den eerlijksten man in de wereld zijn.