Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
VERMIJD ZOO VEEL MOGELIJK EENE BELEEDIGING
TE BEMERKEN..
Als iemand u kennelijk en opzettelijk beteedigt en hoont,
sla er op; maar als hij u maar alleen beschimpt, is uw beste
wraak, bijzonder beleefd in uw uiterlijk gedrag jegens hem
te zijn, hoe wel gij hem ter zelfder tijd antwoordt en hem,
kan het zijn, zijn gezegde met interest terug geeft. Dit is
geene valschheid of veinzerij; het zoude zoo zijn, indien gij
hem ter zelfder tijd, betuigingen van vriendschap deedt; dit
raad ik u niet, dit keur ik ten uiterste af. Alle daden van
beleefdheid worden door algemeen goedvinden, slechts be-
schouwd als overeenkomende met de gewoonte, voor de rust
en tot gemak der maatschappij, wier aangenaamheden niet
mogen gestoord worden door bijzonderén afkeer en jaloezij.
Alleen vrouwen en geringen :van verstand pruilen cn twis-
ten, tot groot genoegen van het gezelschap, dat er altijd
om lacht, maar er zich nooit om bekommert. Wat mij be-
treft, hoewel ik nooit voor eenen mededinger zoude onder-
doen, zoude ik mij beijveren hem meer beleefdheid te bewij-
zen dan aan eenen anderen, In de eerste plaats krijgt gij
hierdoor al de lagchers op uwe hand, en hun aantal is be-
duidend; en vervolgens behaagt het voorzeker aan het be-
twiste voorwerp', hetzij vrouw of man, die nooit zullen na-
laten te bekennen: //dat gij zeer schoon in de geheele zaak
gehandeld hebt."

VERBERG UWE WRAAKZUCHT VOOR FWE VIJANDEN.
In het kort, laat dit een onveranderlijke regel van uw
gedrag zijn: Kooit het minste spoor van wraak te toonen.