Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
69
algcmecu te behagen. De verleiding om een aardigheid of
geestigheid, of hon mot tc zeggen, cn de schalksche lof,
waarmede dit gewoonlijk ontvangen wordt, heeft aan men-
schen van ^vern.uft, cn zal aan hen die minder vernuft be-
zitten meer dan iets anders vijanden, ja onverzoeulijke vijan-
den berokkenen.
Wanneer het nu gebeurt dat zulke dingen ten uwen koste
gezegd worden (hetgeen stellig wel gebeuren zal), denk dan
ernstig na over het gevoel van ongemak, toorn, cn wraak,
dat gij gevoelt; en ga dan na of het voorzigtig is om in
anderen dezelfde gevoelens op te wekken. Het is bepaalde
onzin, een vriend door een scherts te verliezen; maar naar
mijne mccning is het niet minder onzin om zich van een
onzijdig persoon een vijand te maken door een hon mot. Wan-
neer men ten uwen koste geestig wil zijn, is het voorzigtigst
den schijn aan tc nemen als of gij niet veronderstelt dat
men u gemeend heeft, maar den toorn te verbergen dien gij in-
wendig gevoelt; en wanneer liet zoo duidelijk is dat gij niet
onkundig kunt geoordeeld worden dat gij er mede bedoeld
zijt, om met het gezelschap mede te lagehen; beken dat het
heel aardig is, en dat Ret een goede scherts is, en maak op
dezelfde vrolijke wijze cr een-einde aan; maar antwoord vol-
strekt niet op dezelfde wijze; lüerdoor toont gij alleen dat
gij gekwetst zijt, en verbreidt de overwinning die gij had
kunnen verbergen. Mogt het gezegde uwe eer of uw zede-
lijk karakter aantasten, bedenk dan dat een fatsoenlijk man
in dat geval maar van twee dingen te kiezen heeft — bui-
tengewone beleefdheid of een duel.