Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
68
Voigt. Men moet met zorg zijnen tijd waarnemen; ieder
inensch heeft zijne zwakke oogenblikken maar dit duui't voor-
zeker niet den geheelen dag; gij zoudt uwen tijd al zeer slecht
kiezen bijaldien gij iemand over eene zaak kwaamt onder-
liouden als zijn hoofd vol van eene andere is, of wanneer
zijn hart vervuld is van smart, toorn of eene andere onaan-
gename gewaarwording.
/VWWVNA/VW»
beoordeel de gevoelens van andere menschen naar
UWE EIGENE.
Om het inwendige van anderen te beoordcelcn, beproef
nw eigen: want de menschen zijn over het algemeen al ta-
melijk gelijk; en hoewel de eene deze.overheersehende drift
heeft, en de ander, eene andere, zijn hunne handelingen
veelal gelijk; eu hetgeen u aantrekt of afstoot, behaagt of
belecdigd in anderen, zal mutatis mutandis, anderen in u
aantrekken, afstooten, behagen of bcleedigen. Ga mot zorg
al de overleggingen van uw eigen hart na, de natuur uwer
driften, eu de verschillende drijfveercn die uwen wil bepa-
len, en gij zult in grooten mate, Jiet geheele mensehdom
kennen. Bij voorbeeld: gevoelt gij u gekwetst en vernederd,
indien eeu ander u zijne meerderheid en uwe minderheid in
kennis, Lianieren, rang of fortuin doet gevoelen, dan zult
gij zeer zeker zorg dragen dat gij iemand wiens goeden wil,
voorspraak, belangstelling, achting of vriendschap gij zoudt
wenschen te verwerven, uwe meerderheid indien gij die be-
zit, niet doet gevoelen. Waar indringen, scherpe spotternij,
of herhaald tegenspreken, u kwellen en ongeduldig maken,
zoudt gij ze wel gebruiken waar gij wenscht te behagen?
Zeer zeker niet; ik hoop dat gij wenscht zooveel mogelijk