Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
G7
der plotseling in vreugde uit te barsten, is de gemakkelijke
prooi van lederen beliendigen schelm of onbeschaamden wind-
zak. De eerste zal u opzettelijk uittarten of trachten te be-
hagen om onbedachtte woorden of blikken meester te worden;
hierdoor zal hij gemakkelijk de geheimen van uw hait ontcijfe-
ren , waarvan gij zelf de sleutel houdt, en die ge aan niemand
ter wereld zoudt willen overgeven. De tweede zal, door
zijn bespottelijkheid, en zonder bepaald doel om ze meester
te worden, dezelfde ontdekkingen doen.
Indien gij inwendig zulke plotselinge aanvallen van harts-
togt of gcestverbijstering gevoelt (want ik zie hierin geen
ander verschil dan in den duur), los ze in u zelven op,
ten minste, spreek er met niemand een woord over zoo lang
als zij duren.
In het kort, tracht volstrekt meester te worden van uwo
driften en uiterlijk, ten minste zoo ver, dat er geen zigt-
bare verandering te bespeuren zij, wat gij ook inwendig ge-
voelen moogt. Dit moge moeijclijk zijn, maar het is in het
geheel niet onmogelijk; een man van gezond verstand beproefd
nooit het onmogelijke, en wordt nooit ontmoedigd door zwa-
righeden; integendeel, hij verdubbelt zijnen ijver; hij houdt
vol, en slaagt onvermijdelijk. Geeft de voorzigtigheid u eeu
rigtsnoer dat gij met vrucht kunt volgen, laat u dan niet
ontmoedigen door zwarigheden, maar doe ze strekken oin
uwen ijver aan te wakkeren. Als gij op de eene wijze niet
hebt kunnen slagen, beproef dan eene andere; wees werk-
zaam, houd vol, en gij zult de overwinning behalen. Som-
mige menschen moet men overtuigen, andere vlcijen, weer
andere bevreesd maken, en nog andere kwellen; maar in het
algemeen kan men ze eindelijk allen naar zijne hand zetten,
als men zich met zorg op de kennis hunner zwakheden toe-
legt, ze ten behoorlijken tijde ontziet, of onvermoeid vet-