Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
66
oogenblik de lagcliers op onze hand krijgen, maar wij zullen
ons tevens onverzoenlijke vijanden maken, en zelfs zij, die
met ons medelagehen, zullen als zij nadenken, ons vreezen
cn verachten. Het is een bewijs van eene slechte natuur,
een goed hart wil liever de zwakheden en ongelukken van
anderen verbergen dan ze aan den dag brengen. Indien wij
geest bezitten moeten wij dien liever besteden, om te beha-
gen dan om te kwetsen. Wij kmxnen schijnen, zoo als dc
zon in de gematigde luchtstreken, zonder te verbranden.
/WWVAAAiWSA
blijp steeds meester 0\'er itwe driften en ttw
uiterlijk.
Er zijn veel onschuldige bekwaamheden die noodzakelijk
zijn voor het leven in de wereld, cn die hem, welke ze het
vroegste betracht, het meest zal doen behagen cn het spoe-
digst in de achting zal doen rijzen. Jonge lieden veron-
achtzamen ze dikwijls, omdat zij ze onnoodig achten, of om-
dat zij ze ongemakkelijk vinden; wanneer zij echter meer
kennis en ondervinding iu de wereld verkrijgen, zien zij er
het noodzakelijke van in, gewoonlijk wanneer het te laat is.
Het voornaamste is de heerschappij van zijne driften en de
kalmte van ziel cn ernst van gelaat die beletten dat men,
uit woorden, daden of blikken wete te raden, welke drif-
ten en gevoelens ons binnenste beroeren. Zulke ontdekking
geeft aan kalmer en bekwamer mensehen een oneindig voor-
deel over ons zeiven, niet alleen in gewigtige zaken, maar
in de meest voorkomende gevallen des levens. Iemand, die
niet genoeg geduld bezit, om onaangename dingen te hoo-
ren, zonder uiterlijken toorn te toonen en zonder zijn gelaat
te veranderen, of ccne aangename tijding te vernemen, zon-