Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
C5
DOE NIEMAND ZIJNE HINDERIIEID GEVOELEN.
Niets is zoo beleedigeiitl dau wanneer gij iemand op eene
vernederende wijze zijne minderheid toont in kennis, rang,
fortuin enz. AYat het eerste betreft, toont het eene slechte
opvoeding en een slechten inborst, en wat de twee laatste
gevallen aangaat, is het onregtvaardi^, omdat het buiten
zijue schuld is. Eene goede opvoeding en een goed karakter
stemmen ons eer om de mcnschen tot ons op te heffen,
dan om ze te vernederen. Buitendien maakt ons dit even-
veel vrienden, als wij, in het tegenovergestelde geval, ons
vijanden zouden maken. Eene gestadige oplettendheid om
te behagen is een voornaam vereisehte voor de kunst om te
behagen; het streelt de ijdelheid van hen die wij ze bewij-
zen; het neemt meer in, dan gewigtiger dingen zouden doen.
Ieder mensch, is in zeker opzigt, verpligt de burgerlijke be-
leefdheid in acht te nemen, maar deze oplettendheden zijti
vrijwillige daden, het vrijwillige offer van eene goede op-
voeding en van een goed karakter; zij worden ontvangen,
onthouden en vergolden als zoodanig. De vrouwen voorna-
melijk hebben hier regt op en ieder verzuim jegens haar, is
eene daad van bepaalde slechte opvoeding.
BRENG NOOIT DE ZWAKHEDEN EN GEBREKEN DER MENSCHEN
AAN DEN DAG.
Wij moeten nooit aan de verleiding, die voor veel jonge
lieden zeer sterk is, toegeven, om dc zwakheden en gebreken
van anderen aan den dag ie brengen, om daardoor of het
gezelschap te veraangenamen of onze eigene voortreffelijkheid
in het licht te plaatsen. Wij kunnen, hierdoor voor* het
6