Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
64
ren, dat zij er niet meer van wisten dan op hun vijftiende
jaar. Vlei u dus niet met de gedachte, dat gij deze kennis
kunt verkrijgen door het ijdel gesnap in nietige gezelschap-
pen; neen', gij moet veel dieper er in doordringen. Gij moet
zoowel in de menschen als op hen zien. Onderzoek daar-
om, met de grootste zorg, dc karakters van al degenen
daar gij mede omgaat; doe uw best hunne heerschende driften
te kennen; hunne voorname zwakheden en hunnen inborst
te raden; bestudeer hunne ijdelheden en dwaasheid, met al
het goede en slechte, wijze of dwaze van hunne daden, die
ons van redelijke schepselen als wij zijn, tot tegenstrijdige
fantastische wezens maken.
toon nlfmand ttïve minachting.
Er zijn geen mensehen zoo onbeduidend en onaanzienlijk,
dat gij ze niet te eenigen tijd noodig zoudt kunnen hebben,
of die u van dienst zouden kunnen wezen; zij zullen u niet
ten dienste zijn als gij hen eens verachting getoond hebt.
Ongelijk wordt dikwijls vergeven, maar verachting nooit.
Onze trots maakt dat wij het nooit vergeten. Denk er
daarom aan om uwe verachting, al hebt gij die met het
meeste regt, steeds te verbergen, als gij u geen onverzoen-
lijken vijand berokkenen wilt. De menschen zijn er minder
op gesteld, dat men hunne zwakheden en onvolmaaktheden
weet, dan hunne misdaden; en als gij iemand doet zien, dat
gij hem zot, dom, slecht opgevoed of onhandig vindt, zal
hij u meer en langer haten, dan wanneer gij hem in het ge-
zigt zegt, dat gij hem voor een schelm lioudt.