Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
leest of spreekt, en spreek ieder woord verstaanbaar uitj dit
laatste kunt gij niet doen als gij de laatste letter van ieder
woord niet laat hooren. Maar tracht vooral den toon van
uwe stem af te wisselen naar het onderwerp, dat gij behan-
deld en vermijd eentoonigheid. Dagelijksche oplettendheid
liierop, zal het u in korten tijd gemakkelijk en tot gewoonte
maken.
De stem en wijze van spreken moet men ook niet veron-
achtzamen ; sommige mensehen sluiten den mond als zij spre-
ken, en mompelen zoo, dat zij niet verstaan kunnen worden;
anderen spreken zoo schielijk, en spuwen, dat men ze ook
niet verstaan kan; anderen weder spreken altijd zóo hard
alsof zij tegen dooven spraken, anderen zóo zacht, dat men
ze niet hooren kan. Al deze gewoonten zijn onhandig en
onaangenaam, en kan men vermijden door oplettendheid; zij
zijn het kenteeken van gewone menschen, die geen zorg ge-
dragen hebben voor hunne opvoeding. Gij kunt u niet be-
grijpen, hoe noodzakelijk het is om op al deze kleinigheden
te letten, want ik heb veel waarlijk kundige menschen ont-
moet, die slecht ontvangen werden, omdat zij hieraan mank
gingen, en daarentegen meer anderen die wel ontvangen wer-
den, al bezaten ze weinig kunde, omdat zij met deze klei-
nigheden niet bchebt waren.
WOORDSrELLING.
Orthographie of woordspelling is zoo volstrekt noodzakelijk
voor een geletterd of fatsoenlijk man, dat eene slechte spel-
ling hem voor zijn geheele leven belagchelijk kan maken.
Met zorg en oplettend lezen kan veel toebrengen, om u
voor slechte spelling te bewaren; want de spelling in de