Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
met deti Koning, aan wien hij kort daarop zoude voor-
gesteld worden. Maar de overleden Bissehop van Rochester
Atterbukï, die dacht dat de partij der Jakobijnen er
onder zoude lijden, indien zij den hertog van Ormond ver-
loor, haastte zich en haalde den ouden, zwakken man
over om weg te loopcn, hem verzekerende, dat men van
hem niet anders dan smadelijke onderwerping eischte en dat
hij geen vergiffenis verwerven zou. Overal waar de banne-
ling doortrok, verwekte zijne verschijning oploop en onge-
regeldheden. Hij had geen eukel persoonlijke vijand in de
wereld maar duizend vrienden. Hij had dit alleen te danken
aan zijne natuurlijke neiging om te behagen en aan de werk-
tuigelijke middelen, die zijne opvoediug en niet zijn verstand
hem aan de hand gaven.
Het andere voorbeeld is dat van den Hertog van Marlbo-
rough, die de kunst van te behagen beoefende, omdat hij er
liet gewigt van inzag, üij maakte er meet gebruik van dan
éenig mensch. Hij won ieder, die hij wilde winnen, en hij
wilde iedereen winnen! omdat hij overtuigd was dat ieder
min of meer der moeite waard was, om gewonnen te wor-
den. Hoewel zijne magt als minister en generaal, hem veel
staatkundige en partij-vijanden maakte, berokkende zij hem
geen een' bijzonderen vijand, en dezelfde menschen, die hem
gaarne zijne betrekking zouden hebben doen verliezen, of
hem in ongenade en verbannen zouden gewenseht hebben ,
beminden hem zeer als Mr. ChursMll, hoewel zijn bijzonder
karakter ontsierd werd door verregaande gierigheid, de on-
aangenaamste van alle ondeugden. Hij had zijngeheele werk-
tuig opgewonden en ingerigt om te behagen. Hij had eene
onnavolgbare zachtheid en aangenaamheid in zijn uiterlijk,
een behaaglijke waardigheid in iedere beweging, eene liefe-
lijke stem cn eene algemeene en bepaalde aandacht, voor de