Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
een te behagen. Bit geef ik toe, maar Iiier volgt niet uit,
dat men zijn best niet zoude doen, om zoo veel mogelijk te
behagen. Ik zal verder gaan en aannemen dat het onmoge-
lijk voor ieder mensch is zonder vijanden te zijn. Maar ik
kan, uit kracht van lange ondervinding voor waarheid ver-
klaren, dat hij die do meeste vrienden en de minste vijan-
den bezit, het sterkste is; het meest zal rijzen zonder w"an-
gunst te verwekken, en als hij zinkt het gemakkelijkst zal
vallen cn 't meest beklaagd worden. Tracht die achting tc
verwerven, volgens de voorschriften, welke ik u gegeven
heb. Ik zal nog eene opmerking maken, cn twee voorbeel-
den lüer bijvoegen om die te versterken.
De overleden Hertog van Ormond was de zwakste, maar
te gelijker tijd de best opgevoede van Engeland. De op-
voeding, die hij genoten had aan de hoven en in het oor-
logsveld, gevoegd bij eene gemakkelijke, aangename inborst,
had hem die gewone minzaamheid, voorkomende manieren,
en werktuigelijke oplettendheid verschaft, welke de plaats
bekleedden van de kundigheden, die hij miste. Hij ver-
wierf zich hierdoor de toegenegenheid van iedereen, zonder
dc achting van een eenige. Hij werd in staat van beschul-
diging gesteld na den dood van Koningin Anna, alleen,
omdat hij betrokken was in de daden van hen die noodza-
kelijk beschuldigd moesten worden, en hij ter wille van den
vorm beschuldigd moest worden. Maar hij werd beschuldigd
zonder bitterheid, en zonder eenig plan, om hem te doen
lijden, niettegenstaande de partijdrift vau die dagen. Dc
vraag omtrent zijn in staat van beschuldiging stellen, werd
in het huis der Gemeenten met veel minder stemmen beslist
dan iedere andere gelijksoortige vraag, en de graaf Stan-
iiope, te dier tijde secretaris van Staat, die hem beschul-
digde, bragt weinig tijd daarna zijne verzoening te weeg