Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
45
dat eene gebiedende wijze van spreken en een ruwe, mees-
teraelitige, beslissende toon, bewijzen ziju van geest en
van moed.
Jlen beschouwt altijd, hoewel somtijds ten onregte, on-
oplettendheid , als het gevolg van trotsohheid en verachting;
als men ze zoo beschouwt wordt zy nooit vergeven. Wat
dit betreft zijn jonge lieden zeer te laken, en beleedigen
grovelijk. Hunne geheele aandacht vestigen zij op eenige
kennissen, en op sommigen die door rang, schoonheid, of
verstand uitblinken ; al de overigen achten zij zoo weinig
hunner aandacht waardig, dat zij hun zelfs de burgerlijke
beleefdheid niet bewijzen. Ik wil u gul weg bekennen, dat
dit oen van mijne groote gebreken was toen ik uwen ouder-
dom had. Zeer oplettend om aan dien kleinen hofkring te
behagen waarin ik mij bevond, beschouwde ik al de andereu
als burgerlijk , en der burgerlijke belecfdi:cid onwaardig; ik
maakte zorgvuldig en slim genoeg mijn hof aan uitstekende
personen, aan ministers en schoone vrouwen, maar hierdoor
verwaarloosde en beleedigde ik dom en onvoorzigtig al de
anderen. Door dit gekke gedrag maakte ik mij duizend vij-
anden van beider geslacht, die, hoewel ik hen onbeduidend
achtte, middelen genoeg vonden, om mij te dwarsboomen,
daar waar ik het meest aanbeveling behoefde. Zij dachten,
dat ik trotsch was, hoewel ik maar onvoorzigtig was. Eene
gemakkelijke beleefdheid en oplettendheid jegens de groote
menigte Icelijke vrouwen en mannen van weinig verstand ,
die ik beschouwde als vervelende mensehen en behandel-
de als niet der moeite waardig, zoude mij, even zoo
veel vrienden gemaakt liebben, als ik door het tegenoverge-
stelde gedrag mij vijanden berokkende. Ik moet bekennen ,
dat deze pligt dikwijls zeer onaangenaam is , cn dat men.
met eenigen weerzin, beleefdheden bewijst aan domme, ver-