Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
behendigheid.
Men verkrijgt dikwijls ziju geluk door zijue eerste behen-
digheid. Als die de goedkeuring wegdraagt, komen de men-
schen onwillekeurig tot de overtuiging, dat men verdienste
bezit, welke men misschien mist; van den anderen kant,
indien het onaangenaam is, zijn zij dadelijk tegen hem inge-
nomen, en ongeneigd hem de verdienste toe te kennen die
lüj waiijrsehijnlijk bezit. De eenigzins welopgevoede man in
Europa, zoude stellig, wanneer eene dame haar waaijer laat
vallen dien oprapen en teruggeven; de best opgevoede man
zoude niet meer kunnen doen. Het onderscheid zal echter
groot wezen; de laatste zal bevallen door zijne bevallige be-
hendigheid, de eerste zal uitgelagchen worden, om zijne on-
handigheid in het overreiken. De houding van een fatsoen-
lijk man moet bevallig en zijne bewegingen evenzoo zijn. Hij
moet vooral letten op zijne manieren en behendigheid, als
hij zieh in gezelschap begeeft. Rij moet eerbiedig wezen
zonder laagheid, gemakkelijk zonder te vrij te zijn, bevallig
zonder gemaaktheid, en vleijend zonder kunst of overdrij-
ving. Mannen zoowel als vrouwen worden meer door hun hart
dan door hun verstand geleid. De weg tot hun hart gaat
langs hunne zintuigen; indien gij hunne oogen en ooren be-
haagt, is het werk half gedaan.
kunst vax te eeuagex.
Het is een zeer oud en zeker waar gezegde, dat die ko-
ningen het zekerst regeeren, die in de harten hunner onder-
danen gebied voeren. De volksliefde is voor hen een betere
wacht, dan hun leger, en de liefde van hunne onderdanen