Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
bevalligheid.
De bevalliglieid van eea persoon, zijne houding, wijze
van spreken, zijn voorname dingen. Dezelfde zaak, door een
aangenaam menseh op eene bevallige wijze gezegd, zal genoe-
gen doen, terwijl 't niet bevallen zal wanneer het gezegd wordt
met eene onhandige houding en een dom maar ernstig gezigt.
])e dichters schilderen ons Venus, omringd door de drie Be-
valligheden, om te kennen te geven, dat schoonheid er zelfs
niet buiten kan. Minerva mogt cr ook wel drie hebben, om-
dat zonder deze de geleerdheid maar weinig aantrekkelijks
bezit.
Indien wij bedaard bij ons zeiven nagaan waarom sommige
menschen ons meer dan andoren bevallen en aantrekken, die
evenveel verdiensten bezitten, zullen wij altijd bemerken,
dat de eerste eene bevalligheid bezitten, welke de laatste
missen. Ik heb verscheidene vrouwen gekend, die met eene
sehoone houding en regelmatige schoone trekken in het ge-
laat, aan niemand bevielen, terwijl andere, met tamelijk
schoone houding en gelaat, allen betooverdcn. Dit is zeker,
dat Venus zonder hare drie Gratiën, niet zoo veel bewonde-
ring wekken zal, als deze drie zonder haar.
Hoe dikwijls is het niet gebeurd, onder mannen, dat ware
verdienste veronachtzaamd, onwelkom geweest, of zelfs ont-
kend is geworden door gebrek aan bevalligheid, terwijl slink-
sehe streken, weinig kunde, en nog minder verdienste door
de Gratiën geleid, ontvangen, bemind en bewonderd zijn
geworden.
Wij willen thans nagaan wat deze bevalligheden zijn, en
eenige voorschriften geven, om die te verkrggcn.