Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
die aan 't algemeen toebehooren, zoo als de beste plaatsen,
de beste schotels enz.; integendeel, weiger ze altijd en bied
ze anderen aan, die op hunne beurt ze u zullen aanbieden.
Op deze wijze zult gij uw deel erlangen van hetgeen ieder-
een toekomt.
De derde soort van goede opvoeding is plaatselijk, en zeer
onderscheiden niet alleen in verschillende landen, maar zelfs
in verschillende plaatsen van het zelfde land. Maar zij moet
gegrondvest zijn op de twee vorige soorten; zij zijn de grond-
stoffen, waaraan, alleen door fatsoen en gewoonten, een an-
dere vorm gegeven wordt. Degecn die de twee eerste soor-
ten bezit zal zich gemakkelijk deze derde soort van goede
opvoeding eigen maken, die alleen door oplettendheid en
opmerkzaamheid verkregen wordt. Het is eigenlijk het po-
lijst, de glans, de laatste hand die aan eene goede opvoe-
ding gelegd wordt. Een man van gezond verstand let daar-
om bijzonder op de plaatselijke omstandigheden, der verschil-
lende plaatsen waar hij zich bevindt, en neemt tot voorbeeld
die mensehen aan, die hij ziet dat uitmunten door manieren
en goede opvoeding. Hij let op hoe zij hunne meerderen aan-
spreken, hoe zij met hunne gelijken omgaan, en hoe zij hunne
minderen behandelen; hij laat geene kleinigheid onopgemerkt
voorbij gaan, die met betrekking van eene goede opvoeding
even veel waarde hebben als de laatste, fijne en meesterlijke
trekken van het penseel op eene goede schilderij, die 't pu-
blick niet schatten kan, maar waarin de kenners den mees-
ter opmerken. Hij let zelfs op hunne houding, kleeding cn
gebaren, en volgt die ongedwongen na; hij volgt maar bootst
niet na. Deze persoonlijke bevalligheden zijn van groot be-
lang. Zij vervroegen de oordeelvellingen voor dat verdienste
zich kan toonen; zij verschalken het hart, en lüeruit heeft
gewis het geloof aan liefdedranken en betoovering zija oor-