Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
De man van opvoeding cn fatsoen, beloont die zooveel als
die verschuldigd is; maar op eene natuurlijke, gemakkelijke
wijze en zonder dat hem dit moeite kost; daarentegen doel
iemand, die niet gewoon is in goed gezelschap te verkeeren,
het op eene onhandige wijze; men ziet dat hij er niet aan
gewoon is en, dat het hem veel moeite kost; maar ik heb
nooit den mensch van eenige opvoeding op eeu stoel zien
hangen, zijn hoofd krabben of hooren fluiten in gezelschap
van diegenen, welke hij achting moest toedragen. In zul-
ke gezelschappen, is daarom het eenige punt waarop men
zijne aandaelit vestigen moet, den verschuldigden eerbied aan
den dag te leggen op eene gemakkelijke, niet verlcgene en
aangename manier.
Wnuuecr men in gemengd gezelschap toegelaten wordt,
wordt men geacht voor dien tijd ten minste op gelijken voet
met de overigen tc slaan; en dien ten gevolge verwacht
ieder met regt, blijken van beleefdheid en goede opvoeding.
Gemakkelijkheid is veroorloofd, maar onachtzaamheid en ver-
zuim ziju volstrekt verboden. Als iemand u aanspreekt (laat
hij zoo vervelend en nietig wezen in zijn gesprek als hij wil)
dan is het erger dan ruw, het is onbeschoft om hem tc
toonen, door geen acht te geven op hetgeen hij zegt, dat
gij hem als een gek of domkop beschouwt, en dat hij niet
waardig is gehoord te worden. Dit is nog mècr het geval
met vrouwen, die hoedanig haar rang ook wezen moge,
uit kracht harer kunne, regt hebben, op de oplettend-
heid en beleefde voorkomenlieid der mannen. Hare kleine
bclioeften, voorkeur, afkeer, antipatliiën, wenschen, gril-
len en zelfs hare ongeschikte antwoorden, moeten zorgvul-
dig opgemerkt, gevleid en voor zoo verre het mogelijk is,
gegist en vermeden worden door een welopgevoed man. Gij
moet u nooit die gemakkelijkheden en voorregten toeöigenen.