Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
looven, dat ieder schelm, die heu vertelt dat hij hun vriend
is, het wezenlijk is; en betalen die voorgewende vriendschap
mot een open vertrouwen, dat hun altijd tot verlies en dik-
wijls tot verderf strekt. Wees op uwe hoede voor deze vriend-
schapsbetuigingen. Ontvang ze met beleefdheid, maar hecht
er geen geloof aan; en betaal hen met pligtplegingen, niet met
vertrouwelijkheid. Geloof niet, dat menschen op het eerste
gezigt, of zelfs na korte kennismaking vrienden worden.
Ware vriendschap groeit langzamer, en wordt niet inniger,
als zij niet gegrond is op bekende en wederkeerige verdienste.
Er bestaat nog eene andere soort van naamvriendschap onder
jonge lieden , die wel innig is voor eenigen tijd, maar geluk-
kig een korten duur heeft. Deze vriendschap ontstaat spoedig,
tussclien mensehen die zich toevallig aan dezelfde uitspat-
tingen overgeven. Waarlijk , eene keurige vriendschap ! en
krachtig verbonden door overdaad eu liederlijkheid. Men
zou dien band eene zamenzweering mogen noemen tegen dc
zeden en goede manieren, die als zoodanig door de burger-
lijke overheden bestraft zou moeten worden. Evenwel is men
onvoorzigtig genoeg om deze kameraadscliap, vriendschap te
noemen. De vrienden leenen elkander geld tot slechte doel-
einden ; zij mengen zich in twisten, om aanvallender- of
verdedigender wijs te werk te gaan voor hunne medepligti-
gen; zij vertellen elkander al wat zij weten en dikwijls meer;
tot dat zij, door het eene of andere toeval, van elkander ge-
raken , en dan denken zij niet meer aan elkander, 't moest
dan zijn, om te lagehen over hunne onvoorzigtige vertrou-
welijkheid of die zelf te verraden.
Als iemand sterke verzekeringen of eeden gebruikt, om u
iets te doen gclooven, 't geen zoo waarschijnlijk is, dat de
enkele vermelding er van genoegzaam zoude zijn, wees dan
verzekerd, dat hij u bedriegt, en dat hij er groot belang bij