Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
ï)oe nooit algemeene opmeekingen.
Val nooit in het gesprek geheele genootschappen aan,
gij zoudt u hierdoor zekerlijk een groot aantal vijanden ma-
ken. Onder vrouwen, zijn even als onder mannen, goede eu
kwade, misschien even zoo veel, of meer goede dan on-
der de mannen. Neem dezen regel in acht ten opzigte van
regtsgelcerden, krijgslieden, geestelijken, hovelingen, burgers
enz. Zij zijn allen mensehen, onderhevig aan dezelfde driften
cn gevoelens, alleen verschillende door verschil van opvoe-
ding; cn het zoude even onvoorzigtig als onregtvaardig zijn,
om ccu van deze ligchamen iu hun geheel aan tc vallen.
Enkele personen vergeven somtijds; maar ligchamen en ge-
nootschappen nooit. Veel jonge lieden denken, dat het heel
aardig en geestig is om op de geestelijken te smalen; zij be-
driegen zich zeer. Volgens mijn gevoelen zijn geestelijken ta-
melijk gelijk aan andere mensehen, eu niet beter of slechter
omdat zij een zwart kleed dragen. Allen die beweren geestig
te wezen maar het waarlijk niet zijn, maken volken en ge-
nootschappen tot het doelwit van hunne aardigheden, ca
nemen alzoo hunne toevlugt tot gemeenplaatsen. Oordeel
over bijzondere personen naarmate gij hen kent, maar niet,
naar hun geslacht, beroep of benaming.
nabootsing.
Nabootsing van anderen zoo eigen aan en geliefkoosd door
mensehen van weinig verstand, wordt door verstandigen te
regt gehaat. Het is de laagste van alle kluchten. Wij be-
hooren het zelf nooit te doen, noch het in anderen toe te
juichen. Behalve dat wordt dc persoon die nabootst, hier-