Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
schijn aanneemt, dat gij ze gaarne ten toon wilt spreiden. Dan
zal men u zedig noemen cn beweren, dat gij meer kunde
hebt daii gij wezenlijk bezit. Neem nooit den schijn aan wij-
zer of geleerder te zijn dan het gezelschap. Iemand die
gaarne zijne geleerdheid toont, zal dikwerf ondervraagd wor-
den en als men bemerkt, dat hij oppervlakkige kennis heeft,
zal hij uitgclagchen cn veracht worden; of anders zal men
hem van pedanterie beschuldigen. Niets schaadt meer wezen-
lijke verdienste (die toch altoos van zelf aan het licht komt)
in de achting der wereld, dan het pronken daarmede.

SPREEK TEGEN MET BELEEFDHEID.
Indien gij iets aanvoert tegen het gezegde of de meening
van iemand anders of hem tegenspreekt, zorg dan dat uwe
manier, uwe liouding, uwe woorden en stem, zacht en lie-
felijk zijn en dat dit zij gemakkelyk cn natuurlijk, niet ge-
ma-akt. Maak van verzachtingen gebruik als gij tegen-
spreekt; zoo als: //Ik kan mij bedriegen;" //ik ben er niet
zeker van, maar ik geloof;" //ik zou eerder denken," enz.
Eindig iederen woordentwist met de eene of andere aardig-
heid, om daardoor te tooncu dat gij zelf niet gekwetst zijt,
en hem die u tegensprak ook niet hebt willen kwetsen; want
een redetwist die ecnigen tijd geduurd heeft veroorzaakt dik-
wijls eene tijdelijke verwijdering van beide kanten.
V£R:VIIJD, INDIEN HET MOGELIJK IS, TWISTREDENEN.
Vermijd zoo veel mogelijk, in gemengd gezelschap twis-
tende gesprekken, die gedurende ccnigcn tijd de twistende